ครั้งที่ 40

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560

            วันนี้ที่ศูนย์ได้มีการจัดงานสมัชชาเพื่อสุขภาพของคนในจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวเปิดงานโดย รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ ว่าการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครปฐมเรื่องอาหารปลอดภัย ยังเดินหน้าต่อเนื่องด้วยการสร้างเครือข่ายเกษตรปันสุข เกษตรปลอดสารพิษ... เรามากันไกลแล้ว เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำโครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนในจังหวัดนครปฐมหันมาปลูกผักที่ปลอดสารพิษ และงดใช้สารเคมี และต่อจากนี้ได้เข้าถึงเรื่องโครงการโดย คณชุติมา น้อยนารถ สมาชิกเกษตรปลอดภัย ได้มีการพูดคุยถึงปัญหาที่เจอภายในแปลงของแต่ละคน และได้เชิญหมอสาธารณะสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองพงนกมาตรวจเลือดเพื่อหาสารพิษที่อยู่ในเลือดของกลุ่มสมาชิกที่มาเข้าร่วมโครงการ และได้มีการบอกถึงปัญหาที่พบเจอว่าเลือดที่มีสารพิษนี้มันเกิดจากอะไร เราจะแก้ไขมันได้ยังไง เพื่อให้สมาชิกทุกคนเข้าใจและเลิกใช้สารเคมีอีกด้วย

                                                 ภาพถ่ายโดย นางสาวธัญญลักษณ์ นอขุนทด


                                                    ภาพถ่ายโดย นางสาวธัญญลักษณ์ นอขุนทด


                                                        ภาพถ่ายโดย นางสาวธัญญลักษณ์ นอขุนทด


                                                        ภาพถ่ายโดย นางสาวธัญญลักษณ์ นอขุนทด


เสร็จงานแล้วก็ช่วยกันยกโต๊ะ เก็บของเพื่อความสะอาดเรียบร้อย

                                                  ภาพถ่ายโดย นางสาวผกามาศ สองเมือง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)