การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่32

วันที่ 15 กันยายน 2560

หน่วยฝึกที่ 11 องค์การบริหารส่วนตไบลลาดบัวขาว

วันนี้ดิฉันช่วยกรอกเอกสารและเช็คข้อมูล ยืนยั่นการมีชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยฯ (ต่อ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)