หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพหน่วยที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

วันที่ 6 กันยายน 2560
วันนี้มีนักท่องเทียวจากต่างจังหวัดมาดูงานที่ศูนย์ฝึกครูพี่เลี้ยงของหน่วยฝึกได้มอบหมายหน้าที่ต่างๆให้นักศึกษาฝึกงานแต่ละคนส่วนตัวข้าพเจ้าได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็นพิธีกรบรรยายเกี่ยวกับผ้าไทยทรงดำและการสาธิตการทำเทียนอบขนมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทราบเกี่ยวกับการทำเทียนอบขนบไทยเบื้องต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)