คุณคิดว่าเทคโนโลยีมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างต่อการดำเนินชีวิตของคุณ