การฝึกประสบการณ์ณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมฑทหารบกที่16

ฝึกงานวันที่31/ก.ย /60 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมฑทหารบกที่16มีการตัดย่าในศูนย์นักศึกษาฝึกงานช่วยกันตัดจากการมอบหมายของอาจารย์พี่เลี้ยง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์:ภาวะผู้นำในภาคตะวันตกความเห็น (0)