นิเทศก์ครั้งที่1 (ฝึกงานวันที่24)

วันเสาร์ ที่2 กันยายน 2560

อาจารย์พิชชา บัวแย้มได้มานิเทศก์ครั้งแรก อาจารย์ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาดีมากค่ะ และการนิเทศก์ครั้งแรกนี้ก็ผ่านไปไดด้วยดีค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)