"เครื่องสังเค็ด" เป็นคำโบราณ...น่าจะเป็นความรู้ใหม่ที่ใช้ในงานอวมงคลความเห็น (0)