ความไม่มีใช้จ่ายหมายรู้ว่าลำบาก...อดทน อดออม คือแนวทางแก้ปัญหาความเห็น (0)