หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 2 ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ( ครั้งที่ 24 )

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2560

ช่วยงานภายในศูนย์ฝึก

ภาพถ่ายโดย  นางสาว ชริญา  แก้วบัวดี


วันนี้เป็นวันทำงานที่แสนจะว่างมากเนื่องจากงานที่เตรียมรออาจารย์นิเทศได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ส่วนพี่เลี้ยงหรือบุคลากรภายในศูนย์ฝึกก็ไม่มีใครอยู่จึงว่างงาน 

ได้รับมอบหมายงานจากพี่เลี้ยง

ภาพถ่ายโดย  นางสาว ชริญา  แก้วบัวดี

บรรยากาศการทำงานภายในศูนย์ฝึก

ภาพถ่ายโดย นางสาว ภัทรานิษฐ์  อัครเดชพงษ์กวี


โดยช่วงเช้าก็ได้ช่วยศูนย์ฝึกเครียงานที่ค้างคาให้เสร็จและช่วงบ่ายก็ได้ช่วงงานศูนย์ฝึกต่อจนเสร็จสิ้น

ทำงานที่ได้รับมอบหมายงานจากพี่เลี้ยง

ภาพถ่ายโดย  นางสาว ชริญา  แก้วบัวดี

ทำงานที่ได้รับมอบหมายงานจากพี่เลี้ยง

ภาพถ่ายโดย  นางสาว ชริญา  แก้วบัวดี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)