เรือนจำเอกชนแอฟริกาใต้ โมเดล

โมเดล เรือนจำเอกชนแอฟริกาใต้ คือ โมเดล เรือนจำเอกชนความมั่นคงสูงสุด (maximum security) แปรรูปเต็มรูปแบบ (Full Privatization) ขนาดความจุ (Capacity) ๓,๐๒๔ เตียง ........................................................................................................

เรือนจำเอกชนแอฟริกาใต้ โมเดล เป็นโมเดลของเรือนจำเอกชน Kutama Sinthumule Correctional Centre เป็นเรือนจำเอกชนระดับความมั่นคงสูงสุด (maximum security) ข้อมูลจากเว็บไซต์ ของบริษัทเรือนจำเอกชน The GEO Group, Inc. หรือ กลุ่มบริษัทเรือนจำเอกชน GEO ได้กล่าวถึง เรือนจำเอกชน Kutama Sinthumule Correctional Centre ของแอฟริกาใต้ ในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ โดยสังเขป ดังนี้

สถานที่ตั้ง (LOCATION)

เรือนจำเอกชนระดับความมั่นคงสูงสุด Kutama Sinthumule Correctional Centre ตั้งอยู่ที่เมือง Louis Trichardt จังหวัด Limpopo แอฟริกาใต้ ขนาดความจุ (Capacity) ๓,๐๒๔ เตียง

ความเป็นมา (BACKGROUND)

เมื่อ ปี ๑๙๙๙ บริษัท เรือนจำเอกชน South African Custodial Services (SACS) ได้ทำสัญญาเรือนจำเอกชนกับกรมราชทัณฑ์แอฟริกาใต้ (Republic of South Africa Department of Correctional Services) ตกลงให้ บริษัท เรือนจำเอกชน South African Custodial Services (SACS) ในการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกเรือนจำเอกชน (Facility) ประเภทแปรรูปเต็มรูปแบบ (Full Privatization) เป็นผู้จัดหาเงินทุน (finance) ออกแบบ (design) ก่อสร้าง (construct) ดำเนินการ และ ดูแลรักษาความปลอดภัย (operate and maintain) เรือนจำเอกชนระดับความมั่นคงสูงสุด ( maximum security) จำนวน ๑ แห่ง ขนาดความจุ (Capacity) ๓,๐๒๔ เตียง ในเมือง Louis Trichardt จังหวัด Limpopo แอฟริกาใต้

ขอบเขตงาน (SCOPE OF WORK) กลุ่ม GEO ได้จัดหางบประมาณ ออกแบบ และ สร้างศูนย์ สิ่งอำนวยความสะดวก มีโปรแกรม การศึกษา การฝึกอบรม นันทนาการ การพลศึกษา และ การให้คำปรึกษา เป็นต้น

รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก (FACILITY DESCRIPTION)

สิ่งอำนวยความสะดวกของเรือนจำเอกชนแอฟริกาใต้ ได้ออกแบบหน่วยที่อยู่อาศัยร่วมกัน สำหรับกลุ่มประชากรที่คล้ายคลึงกัน เช่น ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ การฝึกอาชีพ และ การดูแลสุขภาพ โดยจะมีพื้นที่ส่วนกลาง ของกลุ่มที่อยู่อาศัยแต่ละแห่ง มีห้องกิจกรรม สันทะนาการ ในร่มของตัวเอง รวมตลอดถึง สนามนันทนาการที่อยู่ใกล้เคียง

การรับรอง (ACCREDITATION) เรือนจำเอกชนแห่งแรกในทวีปแอฟริกา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO จากองค์การมาตรฐานแอฟริกา (International Standards Organization (ISO)) ๙๐๐๑ เมื่อปี ๒๐๐๓


เรือนจำเอกชน Kutama Sinthumule Correctional Centre 


โดยสรุป

เรือนจำเอกชน Coonawarra Immigration Reception Centre เป็นเรือนจำที่เอกชนของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ดำเนินงานภายใต้สัญญาว่าจ้างระหว่าง บริษัท เรือนจำเอกชน South African Custodial Services (SACS) กับ กรมราชทัณฑ์แอฟริกาใต้ (Republic of South Africa Department of Correctional Services) เมื่อ ปี ๑๙๙๙ และ เปิดดำเนินงานใน ปี ๒๐๐๒ เป็นเรือนจำมาตรฐาน ISO ที่ได้รับการรับรองจากองค์การมาตรฐานแอฟริกาใต้ (International Standards Organization (ISO)) ๙๐๐๑ เป็นเรือนจำเอกชนเต็มรูปแบบ (เอกชนดำเนินงานร้อยเปอร์เซ็นต์ ทั้งด้านการเงิน ออกแบบก่อสร้าง ดำเนินการ และ ดูแลรักษาความปลอดภัย และ การแก้ไขฟื้นฟู)  เรือนจำเอกชนระดับความมั่นคงสูงสุด ( maximum security) ขนาดความจุ (Capacity) ๓,๐๒๕ เตียง

ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า เรือนจำเอกชน Coonawarra Immigration Reception Centre ของแอฟริกาใต้ / เรือนจำเอกชนแอฟริกาใต้ โมเดล คือ โมเดล เรือนจำเอกชนความมั่นคงสูงสุด (maximum security) แปรรูปเต็มรูปแบบ (Full Privatization) ขนาดความจุ (Capacity) ๓,๐๒๔ เตียง

..........................


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์
๑ กันยายน ๒๕๖๐


อ้างอิง
         
ข้อมูลจากเว้บไซต์ http://www.medpages.co.za/sf/i…
เว็บไซต์ https://www.geogroup.com/Facil…  เว็บไซต์  http://www.galloimages.co.za/e…และ  เว็บไซต์ https://www.pharmaciesworldwid…บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรม เครือข่าย บริษัท เรือนจำเอกชนความเห็น (0)