หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 2 ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ( ครั้งที่ 22 )

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2560

วันนี้เป็นการฝึกงานและทำงานตามที่พี่เลี้ยงมอบหมายและช่วยงานพี่เลี้ยงภายในศูนย์

โดยช่วงเช้าจะเป็นการทำแบบติดตามและประเมินผลการทำงานของเทศบาลนครนครปฐม

ลงทะเบียนกับบูทนักเรียนอาชีวศึกษานครปฐม

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี


ต่อด้วยการตรวจแปลงของคุณชุติมา พร้อมนำเอกสารให้คุณชุติมาเซ็นต์

มาตรวจสวนพี่ชุติมา

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

เดินชมบ้านกลางน้ำของพี่ชุติมา

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี


ต่อด้วยช่วงบ่ายเป็นการช่วยพี่เลี้ยงทำงานที่ตกค้างให้เสร็จก่อนนำไปจัดในเย็นวันนี้

ช่วยงานพี่เลี้ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

ช่วยงานพี่เลี้ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)