ครั้งที่ 22 ( 24 สิงหาคม 2560 )

24 สิงหาคม 2560

             วันนี้ในช่วงเช้า หลังจากเซ็นชื่อเรียบร้อย ก็ไปรับประทานอาหารเช้ากัน

และกลับมาที่ศูนย์ฝึก จากนั้นวันนี้พวกเราได้เปิดเล่มเขียวตรวจดูว่า เรามี หรือ ไม่มีข้อมูลใด

ที่อาจารย์จะต้องมาตรวจในวันนิเทศน์ เมื่อพบแล้วว่าเป็นอะไรที่ยังไม่เรียบร้อย เราก็แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ

 เราตั้งใจว่าข้อมูลที่มีจะจัดท้ำป็นเล่มรายงานด้วย วันนี้จึงเดินหน้าทำงานเอกสาร

พร้อมทั้งชิ้นงานด้วยนั้นก็คือ ไทม์ไลน์ชุมชน และ ไทม์ไลน์ศูนย์ ในงานพัฒนาชุมชนถือว่า

การทำไทม์ไลน์เป็นหนึ่งเครื่องมือในการทำงานเพราะ ประวัติศาสตร์ชุมชน หรือ เส้นเวลา (timeline) เป็นเครื่องมือที่แสดงให้เห็น

สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะทำให้ทราบถึงกระบวนการ การเปลี่ยนแปลง และ

ผลกระทบของแต่ละช่วงเวลา โดยสามารถเข้าใจภาพรวมของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตได้

ง่าย การเรียงลำดับเหตุการณ์ตามเส้นเวลาช่วยมองให้เห็นว่าเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่ง มี

ผลกระทบอย่างไรต่อเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งทำให้ชุมชนเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่ข้อมูลตาม

เส้นเวลาจะถูกจำกัดด้วยความทรงจำของผู้ให้ข้อมูล ดังนั้น จึงไม่จำเป็นว่าข้อมูลนั้นๆ จะ

เป็นไปตามลำดับเวลาที่ถูกต้อง ซึ่งปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยการหาผู้ให้ข้อมูลหลายๆ คน

ในงานชลประทานท้องถิ่น เครื่องมือเส้นเวลาหรือประวัติศาสตร์ชุมชน ถูกใช้ใน

เวทีชุมชนช่วงแรก ซึ่งให้บุคคลหลากหลายช่วงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน ในชุมชนเป็นผู้ให้ข้อมูล

ตัวอย่างข้อมูล เช่น เหตุการณ์สำคัญในชุมชน การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเหตุการณ์ที่

ทำให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น อย่างของเราข้อมูลถามไลน์ที่มีเกิดจากการไปสัมภาษณ์

ประธานชุมชน และ สัมภาษณ์ประธานกองทุน รวมถึงชาวบ้านบางคนด้วย ทำให้ได้ข้อมูลมาจำนวนหนึ่ง 

วันนี้เราจึงจัดเต็มทำเอกสารเป็นเล่ม จำนวน 3 เล่ม และเริ่มทำไทม์ไลน์ แต่ด้วยความที่ละเอียดมากจึงทำให้อาจล่าช้าไปบ้าง

 ช่วงบ่ายที่ศูนย์เราถูกจัดเป็นที่ปะชุม เราเองก็ต้องมาช่วยงานของศูนย์ก่อน เมื่อเรียบร้อยจึงกลับไปทำงานของตนเองต่อ 

จน 17.50 น. จึงแยกย้านกันกลับไปพักผ่อน 

                   ภาพการทำงานในวันนี้ ภาพถ่ายโดย : นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

                          ภาพการทำงานในวันนี้ ภาพถ่ายโดย : นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

                         ภาพปฏิทินชุมชน ภาพถ่ายโดย : นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

                            ภาพการทำงานเอกสารในวันนี้ ภาพถ่ายโดย : นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

                              ภาพการทำไทมไลน์ในวันนี้ ภาพถ่ายโดย : นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)