การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาพัฒนาชุมชุน ครั้งที่19

23 ส.ค. 60

          และหลังจากที่ไปลงพื้นที่ชุมชนสวนตะไคร้และข้อมูลศูนย์หน่วยฝึกงานเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมและเราก็ได้ข้อมูลมาทำปฏิทินชุมชน ปฏิทินศูนย์หน่วยฝึกงาน และทำทามไลน์ของชุมชนและศูนย์ฝึกงาน

          การทำปฏิทินชุมชนและปฏิทินศูนย์ฝึกงานเรานำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนมาเรียงตามการบอกเล่าเรื่องราวที่มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นรุ่นๆ เป็นแบบไม่เป็นทางการนัก แต่ได้สอบถามจากชาวบ้านที่เป็นที่นับถือของชุมชน ปฏิทินสามารถบอกถึงความเป็นมาของชุมชนได้ บอกถึงช่วงเวลาที่แต่ละชุมชนดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆ เช่นช่วงเวลาการทำนา เป็นต้น 

                                                                ตกแตงปฏิทิน

                                           ภาพถ่ายโดย นางสาว ผกามาศ สองเมือง

                                                ลงรายละเอียดข้อมูลของแต่ละเดือน

                                                ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญาแก้วบัวดี

                                         ตกแต่งปฏิทินศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน

                                                 ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา  แก้วบัวดี

             Timeline เป็นภาพที่แสดงให้เห็นประวัติชุมชนและศูนย์หรือความเป็นมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  เป็นเหมือนเส้นทางชี้ให้เห็นถึงการจัดการตนเองของชุมชน ในแต่ละประเด็น

                                                                           Timeline

                                                 ภาพถ่ายโดย ภัทรานิษฐ์ อัครเดชพงษ์กวี


                                                                       ตกแต่ง Timeline

                                                   ภาพถ่ายโดย ภัทรานิษฐ์ อัครเดชพงษ์กวี

    หลังจากที่ทำทามไลน์และปฎิทินชุมชนและศูนย์ฝึกงานเสร็จเราก็มาพิมพ์ข้อมูลสรุปแบบสัมพาษณ์หน่วยฝึกงานและข้อมูลศูนย์

                                                                  สรุปข้อมูล

                                            ภาพถ่ายโดย ภัทรานิษฐ์ อัครเดชพงษ์กวี

                                                                                     ทำบอร์ด

                                                           ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา  แก้วบัวดี

                                        นำทุกอย่างที่ทำเสร์จแล้วมาติดลงฟิวเจอร์บรอ์ด

                                             ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา  แก้วบัวดี

จะเห็นได้ว่าการทำงานของแต่ละวันทุกคนมีหน้าที่เป็นของตัวเองและช่วยกันทำงานอย่างตั้งใจเพื่อให้งานที่ทำนั่นออกมาดีที่สุดค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)