การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนต้นแบบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 2 หลักสูตร”ผู้นำเครือข่ายการพัฒนา” (วันที่ 23 สิงหาคม 2560)

การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนต้นแบบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 2 หลักสูตร”ผู้นำเครือข่ายการพัฒนา” (วันที่ 23 สิงหาคม 2560)

                ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนต้นแบบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 2 หลักสูตร”ผู้นำเครือข่ายการพัฒนา”เป็นวันที่ 2 โดยในวันนี้มีหัวข้อการอบรมคือเรื่องศิลปะการสื่อสารของผู้นำสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งจะมีทั้งบุคลิกภาพภายในและภายนอกว่าคืออะไร บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา   มีการให้ความรู้เรื่องกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพว่าควรทำอย่างไรให้เหมาะสม จากนั้นท่านวิทยากรได้แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ให้ฝึกปฏิบัติการพูด โดยใช้ฐาน 4 (น้ำเสียง สายตา ภาษา ท่าทาง) เพื่อให้ผู้นำในชุมชนที่เข้าร่วมรับการอบรมของธนาคารเพื่อการเกษตรผู้นำตะวันตกกล้าคิดและกล้าแสดงออกโดยใช้น้ำเสียง สายตา ภาษา ท่าทางและได้มีการแสดงละครในหัวข้อการฝึกพูดในสถานการณ์ต่างๆโดยจะให้ผู้นำแต่ละจังหวัดกล้าพูดและกล้าแสดงออกในสถานการณ์ต่างๆ เช่น งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานอุปสมบท งานมงคลสมรสและงานรับปริญญาบัตร เป็นต้น

ภาพการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนต้นแบบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 2 หลักสูตร”ผู้นำเครือข่ายการพัฒนา”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)