ฝึกงานวันที่ 23 สิงหาคม 2560


นักพัฒนาชุมชน ได้มาประชุมเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อถวายรัชกาลที่9 ในเดือน ตุลาคม 2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อความเห็น (0)