โครงงานคุณธรรม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โครงงานคุณธรรมระเบียบวินัย    การ์ตูน


                                                       โครงงานคุณธรรม

เรื่่อง     ห้องเรียนน่าอยู่  นักเรียนน่ารัก 

โครงการพัฒนาระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
แผนงาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/2
ระบบ สมาชิก4ฝ่าย
ระยะเวลาดำเนินการตลอดปีการศึกษา

 
 หลักการและเหตุผล การดำเนินชีวิตของนักเรียนเวลาส่วนใหญ่ นักเรียนใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนร่วมกับครูและเพื่อน ซึ่งเป็นสังคมใหญ่มากกว่าอยู่ที่บ้านซึ่งเป็นสังคมเล็กความจำเป็นของการอยู่ร่วมกันในสังคม คือทุกคนต้องมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โรงเรียนพยายามปลูกฝังและพัฒนาให้กับนักเรียนลาซาลทุกคน นอกจากนี้แล้วนักเรียนลาซาลจะต้องมีความรักชาติ และภูมิใจในความเป็นคนไทย ได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมไทยและรู้จักใช้ภูมิปัญญาไทยให้เกิดประโยชน์แก่ตน ฝ่ายกิจการนักเรียนมุ่งเน้นให้งานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมจะเป็นสิ่งที่พัฒนานักเรียนให้นิยมไทยเป็นผู้มีวินัยและรับผิดชอบตนเองมากขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์

1 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีระเบียบวินัยในตนเอง  

 2 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 

 3 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย

4.เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดในการทำงาน

5.เพื่อให้นักเรียนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

เป้าหมาย

1 เชิงปริมาณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/2  จำนวน 39 คน

2 เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย   มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผยแผ่  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน มีความภูมิใจในความเป็นไทยและดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย

การดำเนินงาน

1.ตรวจการเดินแถวระหว่างเปลี่ยนคาบเรียน

2.ตรวจกานยเดินแถวระหว่างไปรับประทานอาหารกลางวัน

3.ตรวจกานทำเขตรับผิดชอบตอนเช้า

4.ตรวจการแต่งกาย

ครูที่ปรึกษา

คุณครู  เครือวัลย์  สนามชัย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงงานความเห็น (0)