โครงงานคุณธรรม

7. สาระสำคัญของโครงงาน

          การพัฒนานักเรียนให้มีวินัย เคารพ อดทน เป็นการฝึกฝนจากคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โดยวินัยเริ่มจาก ประหยัด  ซื่อสัตย์  มีวินัย  สะอาด  เคารพ  มาจาก สุภาพ  มีน้ำใจ   อดทน  มาจาก  ขยัน  สามัคคี โดยผ่านกระบวนการฝึกฝน  การอบรม ในเรื่องกิจวัตรประจำวัน โดยได้รับความร่วมมือจากทางบ้าน  วัด และโรงเรียนที่เราเรียกว่า “ บวร ”  จนกลายเป็นนิสัย เป็นที่ยอมรับในสังคม  บ่งบอกถึงความเจริญงอกงามของคุณธรรมในตัวนักเรียนและสังคมนั้นๆ ดังนั้นโครงงานมีวินัย เคารพ อดทนฝึกฝนจนเป็นนิสัย จึงได้เกิดขึ้นมาจากแนวคิด การปฏิบัติ สภาพปัญหาที่นักเรียนเป็นผู้พบเห็น ทั้งจากทางบ้านและที่โรงเรียนด้วยตนเอง  เมื่อมีการฝึกฝนจนเป็นนิสัยแล้ว จะทำให้ทุกคนเข้าใจเรื่องคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการได้ดีมากยิ่งขึ้น เห็นประโยชน์ที่เกิดจากการรู้จักฝึกของตน ซึ่งเมื่อทุกคนมีคุณธรรมที่งอกงามขึ้นมาแล้ว ก็จะทำให้การอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นๆ มีความสุข

8. การศึกษาวิเคราะห์

                8.1 ปัญหาและสาเหตุ

               ในสภาพปัจจุบันนักเรียนมักจะถูกปล่อยปละละเลยจากทางบ้าน โดยการมองข้ามการมีวินัย เคารพ และการอดทน   ขาดการฝึกฝน ว่ากล่าวตักเตือน โดยเฉพาะในเรื่องกิจวัตรประจำวันของตนเอง จนเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ไม่มีการปฏิบัติก็ไม่ใช่เรื่องแปลก สิ่งเหล่านี้ถูกมองข้ามจากทางบ้าน และมาแสดงให้เห็น เมื่อมาอยู่ร่วมกันในสังคมคือโรงเรียน

                  การมาอยู่ร่วมกันทำให้เกิดปัญหาต่างๆอย่างมากมาย เพราะนักเรียนแต่ละคนมาจากสภาพครอบครัวที่แตกต่างกัน  ดังนั้นจึงต้องมีการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดเป็นนิสัย  ความเคยชิน ความเต็มใจ มีใช่การบังคับให้กระทำ  โดยต้องได้รับความร่วมมือจากบ้าน วัด และโรงเรียน       

8.2 เป้าหมาย

                1. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนบ้านหนองเกดได้รับการฝึกฝนการมีวินัย เคารพ และอดทน

                2. นักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองเกดมีวินัย ร้อยละ 90

                3. นักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองเกดมี ความเคารพ ร้อยละ 90

                4. นักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองเกดมี ความอดทน ร้อยละ 90

หลักการและหลักธรรมที่นำมามีส่วนช่วยเสริม / ช่วยบอก ความหมายของวินัย  เคารพ  อดทน ได้ดีของโครงงานนี้   คือ

               ไตรสิกขา  (ศีล สมาธิ ปัญญา)  

                ศีล  หมายถึง  การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรมทางกาย และวาจา ให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องมีผลดีสิ่งแวดล้อม               สมาธิ  หมายถึง  การฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจ มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจิตใจ เป็นฐานของพฤติกรรม เนื่องจากพฤติกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นจากความตั้งใจ หรือ เจตนาและเป็นไปตามเจตจำนงและแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลัง ถ้าจิตใจได้รับการพัฒนา ให้ดีงามแล้ว ก็จะควบคุมดูแลและนำพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามด้วย

                ปัญญา  หมายถึง  การพัฒนาปัญญา ซึ่งมีความสำคัญสูงสุด เพราะปัญญาเป็นตัวนำทาง และควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อย่างไรและแค่ไหน ก็อยู่ที่ว่าจะมีปัญญาชี้นำหรือบอกทางให้เท่าใดเพราะปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยจิตใจ ให้ทางออกแก่จิตใจ                                                            

9.  วิธีการดำเนินงาน

       (1)   ประชุม/ ชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและที่มาของโครงงานให้กับคณะครู ผู้ปกครอง

และนักเรียนทุกคน

 

คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

นิสัยพื้นฐาน 3 ประการ

ประหยัด  ซื่อสัตย์  มีวินัย  สะอาด

วินัย

สุภาพ  มีน้ำใจ

เคารพ

ขยัน  สามัคคี

อดทน

    

                      (2)  ปลูกฝังนิสัยผ่านกิจวัตรประจำวัน 3 ช่วงชั้น (ผู้ปกครองบันทึกความเปลี่ยนแปลงลงในสมุดบันทึกของผู้ปกครอง)

           -  ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – 3)

           -  ช่วงชั้นที่ 2 (ป. 4 – 6)

           -  ช่วงชั้นที่ 3 (ม. 1 – 3)

 

นิสัยพื้นฐาน

บ้าน

วัด

โรงเรียน

วินัย

-  ไม่นอนตื่นสาย

-  เก็บที่นอนทันทีหลังตื่นนอน

- รู้จักรักษาความสะอาดตนเองและที่อยู่อาศัย

- ไหว้พระสวดมนต์แปล

- แผ่เมตตา  หน้าเสาธง

- สมาทานศีล ท่องศีล 5

   ก่อนเลิกเรียน

- ร่วมกิจกรรมทางศาสนา

- มาโรงเรียนแต่เช้า

- แต่งกายสุภาพ

- ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน

- ออมทรัพย์ทุกวัน

เคารพ

ไหว้พ่อ- แม่และญาติผู้ใหญ่

ทุกวัน

- สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนทุกคืน

- ไหว้คุณครู พี่ เพื่อนและรับไหว้น้อง

- บันทึกความดีของตนเอง

คุณครู  เพื่อน หรือคนรอบข้าง

อดทน

ช่วยเหลือทำงานบ้านทุกอย่าง

นั่งสมาธิทุกวัน

อ่านหนังสือเรียน/หนังสือธรรมะ หรือหนังสือที่มีประโยชน์

 

 

(3)  ปลูกฝังนิสัยผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม

- บ้าน  ในช่วงเทศกาลวันสำคัญต่างๆ  วันแม่  วันพ่อ  วันสงกรานต์

- วัด     ทุกวันพระ  โดยเฉพาะในวันสำคัญทางศาสนา การปลูกต้นไม้ที่วัด

- โรงเรียน   เป็นการฝึกรักษาความสะอาด  ผ่านห้องน้ำ เพื่อลดทิฏฐิมานะ ลดกิเลส

      (4)  ปลูกฝังนิสัยผ่านกิจกรรม ดู ฟัง เป็น

                - บ้าน  ผู้ปกครองแนะนำรายการที่ควรดู  ควรฟัง และกำหนดเวลาในการรับชม 

                - วัด    พระมาสอนพระพุทธศาสนาสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง

                - โรงเรียน     -  เช้าเปิดเพลงคุณธรรม ก่อนลงมือทำกิจกรรมใช้สัญญาณเพลงคุณธรรม

                                  -  เปิดสื่อการสอนนิทานธรรมะ  ภาพยนตร์คุณธรรม ให้นักเรียนชม

       (5)  ประชุมผู้ปกครองเพื่อประเมินพฤติกรรมของนักเรียน  ร่วมกับโรงเรียนและครูประจำชั้น/ ครูที่ปรึกษา

10.  งบประมาณและแหล่งที่มาของงบประมาณ

                -  จัดซื้อสื่อ  เพลง  นิทานและภาพยนตร์คุณธรรม  

                -  วัสดุ – อุปกรณ์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กระดาษ ป้ายนิเทศ แผ่นพับ สมุดบันทึกต่างๆ

                รวมเป็นเงิน  2,000 บาท

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

              1. นักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองเกดทุกคน มีวินัย  เคารพ  อดทน จนเป็นนิสัยพื้นฐาน 

2.  บริเวณโรงเรียน   อาคารเรียน   ห้องน้ำ  ห้องเรียน  โรงอาหารสะอาด เพิ่มขึ้น 

12.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงงานความเห็น (0)