โทษของสารเสพติด

โทษของสารเสพติดต่อครอบครัว

•  ทำลายความสุขในบ้าน ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของสมาชิกในครอบครัว เป็นเหตุให้เกิดปัญหาต่าง ตามมาจนอาจทวีความรุนแรงให้ครอบครัวแตกแยก

•  สูญเสียรายได้ของครอบครัว เนื่องจากมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากการซื้อ ยาเสพติด หรือบำบัดรักษาผู้ที่ติดยาเสพติด

•  พ่อแม่ ผู้ปกครอง ขาดที่พึ่งในยามเจ็บป่วยหรือชราภาพ

•  ทำลายชื่อเสียงวงศ์ตระกูล และเป็นที่รังเกียจของสังคม

•  ทำให้ครอบครัวเดือดร้อน เพราะคนในครอบครัวที่มีปัญหายาเสพติด มักจะก่ออาชญากรรม

โทษภัยต่อชุมชนและสังคม

•  ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆในชุมชน

•  เป็นบ่อเกิดให้ชุมชนเสื่อมโทรม สังคมถูกทำลาย

•  ทำลายเยาวชน อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคม

•  ทำให้การพัฒนาชุมชน และสังคมในด้านต่าง ๆเป็นไปอย่างเชื่องช้า

•  สูญเสียรายได้ของชุมชนและสังคม

•  ทรัพย์สินของคนในชุมชนและสังคมเสียหาย เนื่องจากพฤติกรรมทางจิตประสาท

•  ก่อให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุเนื่องจากฤทธิ์ของยา

•  ก่อให้เกิดปัญหาโรคเอดส์

โทษภัยต่อประเทศชาติ

•  บ่อนทำลายเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศชาติ

•  รัฐบาลต้องสูญเสียกำลังเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายในการป้องกันปราบปรามและรักษาผู้ติดยาเสพติดจำนวนมาก

•  สูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสำหรับการพัฒนาประเทศ

•  เพิ่มภาระการเสียภาษีของประชาชน เพราะรัฐบาลต้องนำภาษีของประชาชนไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

•  การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอย่างเชื่องช้า

•  สูญเสียแรงงานในการปฏิบัติงานทำให้ประเทศขาดรายได้

•  ประเทศชาติต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติภูมิ ในสายตาของชาวต่างประเทศ

•  อาจทำให้เกิดข้อขัดแย้งทางการเมืองหรือความไม่สงบระหว่างประเทศ

•  ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีต่อชาติอาจใช้ยาเสพติดเป็นเครื่องมือในการบ่อนทำลายความมั่นคง

•  ประเทศชาติพัฒนาไปอย่างเชื่องช้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงงานยาเสพติดความเห็น (0)