โครงงานคุณธรรม

โครงงานคุณธรรม 

คือกิจกรรมที่เปิดโอกาศให้ผู้เรียนได้ค้นคว้่าและฝ฿กปฏิบัติด้วยตนเอง ตามความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจ  โดยอาศัยหลักธรรมมาใช้ในการทำโครงงาน โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นแนะนำและให้คำปร฿กษาแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด  ตั้งแต่หัวข้อที่จะทำ  และการดำเนินงานตามแผน  กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน  และการนำเสนอผลงาน  โดยใช้กระบวนการวิธีการศึกษาอย่างมีระบบขั้นตอน  มีการวางแผนงานอย่างละเอียด ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้  จนได้ผลสรุป

1. ครูที่ปรึกษาโครงงาน

2บทคัดย่อ โครงงานคุณธรรมจัดทาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมด้านความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมี น้าใจ 

3ที่มาและความสาคัญ เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่อยากรู้ อยากลองประกอบกับการด้อยประสบการณ์และยังขาดวุฒิภาวะในการจัดการปัญหา ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองและท่ามกลางกระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมสื่อต่างๆที่ถาโถมเข้ามาทาให้แด็กและเยาวชนเกาะ อยู่กับกระแสจนขาดสติยั้งคิด ไม่รู้จักการให้ 

4วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนื่องในวโรกาสฉลองสิราชสมบัติครบ 68 ปี และจะทรงมีพระชนมายุครบ 87 พรรษา 2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้าใจ

5วิธีการดาเนินงาน โครงงานคุณธรรม

6. ผลการดาเนินงาน การจัดทาโครงงานคุณธรรม

7. ปัญหาและสาเหตุ ในสภาพปัจจุบันเด็กมักจะถูกปล่อยปละละเลยจากทางบ้าน

8. เป้าหมายและทางแก้การจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

9.หลักการและหลักธรรมที่นามาใช้

10. การประเมินผลการดาเนินงาน การจัดทาโครงงาน

11. สรุปผลการดาเนินการโครงงาน จากการดาเนินงานโครงงานคุณธรรม

</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงงานความเห็น (0)