การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านโป่ง (ครั้งที่ 15)

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560

ปฐมนิเทศครั้งที่ 1

            วันนี้ท่านอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธงชัย ศรีเมือง มาปฐมนิเทศงาน ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านโป่ง

สมาชิกประจำหน่วยฝึกที่ 12 มาครบทุกคน


     ท่านอาจารย์ได้นิเทศงานแต่ละชิ้น พร้อมกับแนะแนวทางในการฝึกงานครั้งต่อไปเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของงานที่ดียิ่งขึ้น และรับฟังปัญหาที่เกิด เปิดโอกาสให้พวกเราได้นำเสนองานอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ อาจารย์พี่เลี้ยงของกลุ่มพวกเรายังได้มาพบปะกับท่านอาจารย์ที่ปรึกษา และอยู่ต้อนรับ รับฟังการนิเทศร่วมกับพวกเราจนสิ้นสุดการนิเทศครั้งที่ 1 


ช่วงพักกลางวัน อาจารย์พี่เลี้ยงได้ถือโอกาสต้อนรับท่านอาจารย์ที่ปรึกษาพาไปรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมทั้งสานสัมพันธภาพที่ดีบนโต๊ะอาหาร 


จากนั้น พวกเราก็ส่งท่านอาจารย์ที่ปรึกษาที่มานิเทศขึ้นรถเพื่อเดินทางต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)