หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 มีการลงชุมชนหมู่9บ้านสะแกราย ได้สำรวจข้อมูลทั่วไป และปัญหาภายในชุมชนและพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อทราบถึงปัญหาที่แท้จริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)