การจัดการการค้าปลีก (Retail Management)

การจัดการการค้าปลีก 3 ตอน จำแนกเป็น 12 บท คือ ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าปลีก ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีก การตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมผู้บริโภค ตอนที่ 2 การจัดการการค้าปลีก ได้แก่ การแบ่งส่วนตลาดของธุรกิจค้าปลีก การจัดองค์การและโครงสร้างทางการตลาด การออกแบบและวางผังร้านค้าปลีก การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจค้าปลีก การบริหารสินค้าและการจัดซื้อ และโซ่อุปทานและสารสนเทศการค้าปลีก ตอนที่ 3 สถานการณ์การค้าปลีก ได้แก่  ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีก ภาพรวมการค้าปลีกในประเทศไทย และการค้าปลีกกับความรับผิดชอบต่อสังคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sudthanomความเห็น (0)