ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรี ที่ช่วยตอบโจทย์ของรายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ในประเด็น "ยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 กับความสุขของประชาชน ความเข้มแข็งของสังคม และ ความมั่นคงของสถาบัน (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) ได้อย่างไร ที่ออกอากาศต่อเนื่อง 3 ตอน ในวันที่ 26 กรกฎาคม วันที่ 2 สิงหาคม และวันที่ 9 สิงหาคม 2560


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรี ที่ช่วยตอบโจทย์ของรายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ในประเด็น "ยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 กับความสุขของประชาชน ความเข้มแข็งของสังคม และ ความมั่นคงของสถาบัน (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ )ได้อย่างไร ที่ออกอากาศต่อเนื่อง 3 ตอน ในวันที่ 26 กรกฎาคม วันที่ 2 สิงหาคม และวันที่ 9 สิงหาคม 2560

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท