ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.  2560

เวลา 09.00 น. รายงานตัวต่อศูนย์ฝึก

เวลา 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 16.00-17.00 น. รวบรวมผู้สูงอายุในหมู่บ้านมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)