ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริบ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09:00 น. - 11:00 น. ได้ไปที่ศูนย์ฝึกเพื่อที่เตรียมการนิเทศครั้งที่1โดยมี อาจารย์ ศานติกร พินยงค์ เป็นที่ปรึกษาของกลุ่มมานิเทศครั้งนี้

เวลา 12:00 น. - 13:00 น. ได้พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13:30 น. - 15:30 น. ได้นำชิ้นงานที่อาจารย์ให้ปรับปรุงมาทำการปรับปรุงใหม่ โดยสมบูรณ์บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามเเนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)