การเข้าค่ายฝึกอบรมและการปฐมนิเทศน์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน

ในวันที่ 19-21 กรกฏาคม พ.ศ.2560 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้มีการจัดอบรมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 57 ได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการพัฒนาในพื้นที่จริง ซึ่งได้มีวิทยากรมาให้ความรู้ คือ อาจารย์ประสงค์  ลีลา จากศูนย์พัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบุรี 


center


ในการอบรมนั้นก็ได้มีการสอนในเรื่องต่างงๆ และทบทวนในเรื่องที่เรียนมาแล้วเพื่อให้ตัวนักศึกษาได้เข้าใจและใช้เครื่องมือการลงชุมชนต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้น แนะนำเทคนิคต่างๆ ในการลงพื้นที่ การพูด เจรจา สัมภาษณ์ การแบ่งกลุ่ม ทำแผนที่เดินดิน SWOT การจัดเวทีประชาคม การเข้าหากับชาวบ้าน สร้างสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้ได้ข้อมูลมาปฏิบัติเพื่อทำโครงการต่อไปบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)