ความเชื่อของครู

เชื่อว่าศิษย์ทุกคนเรียนรู้ได้ แต่นักเรียนอาจต้องใช้เวลา ความพยายาม แตกต่างกัน และครูอาจต้องช่วยเหลือ แตกต่างกัน

ความเชื่อของครู

หนังสือ Variable Learning for Teachers : Maximizing Impact on Learning โดย John Hattie  หน้า ๒๖ เอ่ยถึง) ความเชื่อของครู    แยกแยะเป็นความเชื่อผิดๆ หรือความเชื่อที่ทำลายวิญญาณความเป็นครู    กับความเชื่อ ที่จำเป็นในการเป็นครูเพื่อศิษย์ 

ความเชื่อหรือกระบวนทัศน์ที่ผิด ได้แก่

  • ผู้รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ไม่ใช่ครู   ตัวนักเรียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบตนเอง
  • ครูมีหน้าที่สอนให้ครบตามหลักสูตร และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความเสมอหน้า (fairness) ในห้องเรียน    ผมขอขยายความว่าข้อความนี้ไม่ผิด แต่ไม่ครบ ครูต้องรับผิดชอบ มากกว่านี้ ลึกซึ้ง และมีคุณค่ามากกว่านี้      
  • นักเรียนและห้องเรียน เป็นไปตามทฤษฎี (?อคติ) ที่ตนเชื่อเสมอ    ครูจึงปฏิบัติต่อนักเรียน ตามความเชื่อของตน     ผมขอขยายความข้อนี้ว่าความเชื่อที่ให้ผลลบต่อความเป็นครูคือ fixed mindset   และอคติที่ทำลายความเป็นครูคืออคติต่อเชื้อชาติ  ฐานะทางบ้าน  เพศ
  • ครูที่มีประสบการณ์สูง เป็นครูที่ดีเสมอ    ขอขยายความว่า ครูเชี่ยวชาญ กับครูทำงานมานาน แตกต่างกัน  

ความเชื่อหรือกระบวนทัศน์ที่จำเป็นสำหรับความเป็นครู ได้แก่   

  • เชื่อว่าศิษย์ทุกคนเรียนรู้ได้    แต่นักเรียนอาจต้องใช้เวลา ความพยายาม แตกต่างกัน    และครูอาจต้องช่วยเหลือ แตกต่างกัน
  • ครูรักศิษย์   ที่จริงข้อนี้เลยจากความเชื่อ
  • ครูหลงใหล (passionate)  และมีแรงบันดาลใจ (inspired) ต่อการทำหน้าที่ครู    พูดภาษาไทยง่ายๆ ว่ามีไฟ    ข้อนี้ก็เลยจากความเชื่อ
  • เชื่อว่าศิษย์ทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ที่กำหนดได้   

วิจารณ์ พานิช

๒๓ มิ.ย. ๖๐

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)