ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสัมมาทางวิชาการ ที่ทางคณะครุศาสตร์ได้จัดขึ้น ในงานครบรอบรอบ 70 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งผมและเพื่อนๆบางส่วนได้รับมอบหมายงานในฝ่ายลงทะเบียน ในฝ่ายนี้ค่อนข้างที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบครับ เพราะต้องตรวจสอบรายชื่อของผู้ที่เข้ามาร่วมฟังการสัมมนาให้ถูกต้อง เพื่อที่จะได้นำไปพิมพ์เกียรติบัตรแจกหลังจบการสัมนาครับ นอกจากผมมีหน้าที่ในส่วนนี้แล้วผมยังได้ฟังเรื่องที่จัดสัมมานาด้วยซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาไทยครับ และผมยังได้ศึกษารูปแบบ วิธีการจัดสัมนา ฝ่ายต่างๆ ที่มีในการจัดสัมนาว่ามีอะไรบ้าง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการที่พวกผมต้องมีการจัดสัมนาเกี่ยวกับปัญหาการศึกษาไทยอีกด้วย