ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา9.00-12.00น. ไปที่ศูนย์ฝึกและพูดคุยหรือประชุมปรึกษากับเพื่อนในกลุ่มและได้ช่วยกันสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านโดยนำข้อมูลมาเขียนTimeline

12.30-14.20น.ได้รับประทานอาหารกลางวัน

15.00-17.30น. ได้กับมาเขียนTimelineต่อ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)