ชีวิตที่พอเพียง : 2924. วิพากษ์ตนเอง


หนังสือ คิดอย่างมิเชล ฟูโกต์ คิดอย่างวิพากษ์ ในหัวข้อ “ภววิทยาของอัตตาในเชิงวิพากษ์” หน้า ๑๘๐ - ๑๘๕ ให้ความสว่างแก่ผมเป็นอย่างยิ่ง


ผมชอบการวิพากษ์เกี่ยวกับเรื่อง “อัตตา” (self) ว่าอัตตาไม่ได้มีหนึ่งเดียว แต่มีหลายอัตตาซ้อนกันอยู่ และผมตีความต่อ ว่าอัตตาไม่คงที่ เพราะเป็นธรรมชาติที่คนเราจะมี transformative learning อยู่ตลอดเวลา อัตตาจึง transform ไปเรื่อยๆ


ฟูโกต์ วิพากษ์ความคิดของตัวเองด้วย ทำให้เห็นมิติเชิงซ้อนในตัวของตัวเอง ทำให้เขาเสนอว่า คนเราสามารถ re-invent ตัวตนในแบบใหม่ขึ้นได้ด้วย ลงล็อกกับแนวคิด transform ตนเองข้างบน


ตัวมนุษย์คนหนึ่งๆ ไม่ได้คงที่ แต่มีการเปลี่ยนแปลงเลื่อนไหลอยู่ตลอดเวลา


ผมเขียนบันทึกสะท้อนคิดโยงสู่ transformative learning จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ไว้ครั้งหนึ่งแล้ว ที่นี่วิจารณ์ พานิช

๒๗ เมษายน ๒๕๖๐


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)