ความหมาย ICT

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความหมาย ICT

ดร. ถวิล อรัญเวศ
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4


ICT ย่อมาจาก “Information and Communication Technology” หรือเรียกกันว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ซึ่งครอบคลุมถึง

การรับ-ส่ง แปลง จัดเก็บ ประมวลผล และสืบค้นสารสนเทศ
I ย่อมาจากคำว่า Information คือ สารสนเทศ

C ย่อมาจากคำว่า Communication คือการสื่อสาร

T ย่อมาจากคำว่า Technology คือ เทคโนโลยี ในที่นี้คือ

คอมพิวเตอร์จะเข้ามามีบทบาทเป็นส่วนใหญ่

ความสำคัญของ ICT
ICT เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูลการประมวลผล การพิมพ์ การสร้างงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ ซึ่งรวมไปถึงการให้บริการ การใช้ และการดูแลข้อมูล ฯลฯ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาไทย โดยให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อรองรับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ให้ความสำคัญสูงสุดในกระบวนการการปฏิรูปการเรียนรู้ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และรู้จักแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ปลูกฝังคุณธรรมในทุกวิชา มีเป้าหมายให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขอย่างแท้จริง

กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่อง ICT จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2550 – 2554 ดังนี้
“ผู้เรียน ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ได้เต็มศักยภาพ อย่างมีจริยธรรม มีสมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในภาพรวมอย่างเป็นรูปธรรม ”

ยังไม่ล่าสมัย วิสัยทัศน์ดังกล่าว แม้จะมีแผนแม่บทฉบับใหม่ก็ตาม

ปัจจุบัน ยังไม่ล่าสมัย วิสัยทัศน์ดังกล่าว แม้จะมีแผนแม่บทฉบับใหม่ คือ แผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557-2561 แล้วก็ตาม ซึ่งฉบับที่ 2 สิ้นสุดระยะเวลาของแผนแม่บทฯ ในปี 2556

กระทรวงไอซีทีในฐานะผู้รับผิดชอบหลัก (ปัจจุบันคือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) เห็นควรให้มีการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายของกรอบนโยบาย ICT 2020

วิสัยทัศน์ : แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓)
ของประเทศไทยพ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑

“พัฒนาสังคมอุดมปัญญาด้วย ICT เพื่อก้าวสู่สังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน
โดยทั่วถึง เท่าเทียม และมั่นคงปลอดภัย ในทุกชุมชนและท้องถิ่น”
(Shape-up Smart Thailand toward Digital Society)

คำอธิบายวิสัยทัศน์

“ภาครัฐและภาคเอกชน บูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างฉลาด (Smart) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการได้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างพอเพียง ส่งเสริมให้ธุรกิจสดใส (Vibrant) เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่คุ้มค่า (Optimal) ยกระดับมาตรฐานการพัฒนาทักษะทางสายอาชีพ ICT ให้ทัดเทียมระดับความร่วมมือภูมิภาค สร้างโอกาสให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ รวมไปถึงชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วม (Participatory) พร้อมเข้าสู่ประชาคมเพื่อความมั่งคั่งและมั่นคงของภูมิภาค มุ่งสู่สังคมดิจิทัล (Digital Society) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”


แหล่งข้อมูล

http://itc.ddc.moph.go.th/file/it_plan_58.pdf

http://www.mict.go.th/view/1/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0...บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความทางวิชาการถวิล อรัญเวศความเห็น (0)