​ครูมืออาชีพ


หนังสือ ปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จ บทเรียนแนวใหม่จากฟินแลนด์` บทที่ ๓ และโดยเฉพาะข้อความในหน้า ๒๖๖ ทำให้ผมแยกแยะระหว่างครูผู้ปฏิบัติวิชาชีพ กับ ครูนักปฏิบัติงานทางเทคนิค


ครูนักวิชาชีพ ต้องมีความรับผิดชอบสูง มีระบบงาน มาตรฐานผลงาน และวัตรปฏิบัติ ที่รับผิดชอบผลงานของตนเอง รักษาชื่อเสียงของตนและของหมู่คณะคือวิชาชีพครู ให้เป็นที่ไว้วางใจของสังคม รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในสมาชิกของวิชาชีพ เพื่อช่วยกันทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพทำหน้าที่ได้อย่างมีมาตรฐานคุณภาพสูง และมีการปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่อง ในกรณีเช่นนี้ มาตรฐานผลงานมีความซับซ้อน และดำรงอยู่ได้ด้วยมาตรการภายในกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ไม่ใช่สั่งการมาจากระบบมาตรฐานกลางภายนอก


มาตรฐานวิชาชีพที่กำหนดกันเองดังกล่าว มีการพัฒนาปรับปรุงต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการชุมชนเรียนรู้ในกลุ่มวิชาชีพ (PLC – Professional Learning Community) ในบริบทของโรงเรียนนั้นๆ


ครูนักเทคนิค คือครูที่ทำงานตามวิธีการหรือเทคนิคที่มีการกำหนดไว้โดยหน่วยงานภายนอก หรือมาตรฐานกลาง การรักษามาตรฐานทำโดยการประเมินจากส่วนกลาง การพัฒนาครูเน้นทำโดยการให้ไปรับการฝึกอบรม


ระบบการศึกษาไทยบริหารจัดการระบบครู ภายใต้กระบวนทัศน์ครูวิชาชีพ หรือครูนักเทคนิค???


วิจารณ์ พานิช

๗ มี.ค. ๖๐


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)