ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ทางสังคม


ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยังแสดงความสนใจต่อนโยบายปราบปรามยาเสพติดของไทยอีกด คนไทยและฟิลิปปินส์มีอุปนิสัยใจคอและทัศนคติคล้ายคลึงกันแม้ทั้งสองประเทศจะไม่มีประวัติความสัมพันธ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกัน นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาก็มีส่วนช่วยส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ในกรอบสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะในอดีต นักศึกษาไทยจำนวนมากเดินทางไปศึกษาที่ฟิลิปปินส์ เนื่องจากฟิลิปปินส์มีระบบการศึกษาที่เป็นสากล และใช้ภาษาอังกฤษ ในขณะที่ช่วงนั้น ภาคการศึกษาของไทยยังไม่มีความเป็นสากลมากนัก อย่างไรก็ตามยังไม่มีการดำเนินการตามความตกลงร่วมมือทางวิชาการระดับอุดมศึกษา ระหว่างทบวงมหาวิทยาลัยไทย-ฟิลิปปินส์ ซึ่งลงนาม เมื่อปี 2540 ยกเว้นการเยือนและการเป็นวิทยากรในการประชุมเป็นครั้งคราว ฟิลิปปินส์และไทยกำลังร่วมกันจัดทำรูปแบบโฆษณาประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการย่อยเกี่ยวกับการจัดทำ marketing theme ร่วมกัน โดยเชื่อมโยงโครงการ Amazing Thailand และ Wonder of Wealth Philippines (WoW Philippines)


แหล่งที่มา : https://asianfoodofthai.wordpress.com/ฟิลิปปินส์-philippine สืบค้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเงินความเห็น (0)