​สหภาพ = โอยัวะ 烏熱 : สหกรณ์ = โอเลี้ยง 烏涼

สหภาพ = โอยัวะ 烏熱 : สหกรณ์ = โอเลี้ยง 烏涼


ทั้งสหภาพและสหกรณ์ เปรียบดังกาแฟดำที่ชงแล้ว

กาแฟดำที่ชงแล้ว ดื่มเมื่อยังร้อน ๆ เรียก โอยัวะ เปรียบดั่ง “สหภาพ”
กาแฟดำที่ชงแล้ว นำไปใส่ในน้ำแข็งก่อนดื่ม เรียก โอเลี้ยง เปรียบดั่ง “สหกรณ์”
ทั้งคู่คือ กาแฟ

สหภาพ รวมตัวกัน ทำกิจการทั่วไปหรือกิจการเฉพาะอย่าง เพื่อต่อรอง ต่อสู้ เรียกร้องให้ได้ตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่เข้าร่วมกันนั้น ด้วยพลังอำนาจต่อรอง (bargaining power) ...... ร้อนแรง

สหกรณ์ รวมตัวกัน หลังจากที่ช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่งเพื่อช่วยเหลือกัน แบ่งปันกัน เกื้อกูลกัน ในทางสร้างสรรค์ตามปรัชญาของการสหกรณ์ ช่วยตนช่วยกัน (self help mutual help) เพื่อตอบสนองความต้องการ อันจำเป็น(need) ร่วมกันทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในทางเศรษฐศาสตร์ จะเกิด การประหยัดเนื่องจากระดับขนาด(economies of scales) เป็นการรวมกันด้วยความสมัครใจ ด้วยน้ำใจไมตรี ทางสังคม ....... สุขุมเยือกเย็น

สหภาพ เหมือนการทำใจให้นิ่งแล้วส่งจิตออกพิจารณาภายนอกกาย
สหกรณ์ เหมือนการทำใจให้นิ่งแล้วน้อมจิตพิจารณาภายในกาย

ทั้ง โอยัวะ และ โอเลี้ยง เป็นกาแฟ มีสารกาเฟอีน
สารกาเฟอีน มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้ร่างกายเกิดความตื่นตัวและลดความง่วงได้

ทั้งสหภาพและสหกรณ์ สามารถทำให้ ชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกดีขึ้นได้ มีความสุขเพิ่มขึ้น ลดความทุกข์ลงได้บ้างแต่พื้นฐานของร่างกายของผู้เสพ โอยัวะ และโอเลี้ยง ต้องมีความแข็งแรง ไม่ป่วยไข้ เป็นพื้นฐาน

ร่างกายของผู้ดื่ม โอยัวะ เหมือนดั่งสมาชิกสหภาพ ต้องมีความเข้าใจในสหภาพ มีวินัย มีคุณธรรม มีเหตุผล มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ร่างกายของผู้ดื่ม โอเลี้ยง เหมือนดั่งสมาชิกสหกรณ์ ต้อง มีวินัยทางการเงิน มีความซื่อสัตย์ เปิดเผย รับผิดชอบต่อสังคม เอื้ออาทรต่อผู้อื่น

ผู้เขียนเป็นนักวิชาการสหกรณ์ เปรียบดั่ง นมของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) หรือ นมของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้ว

เมื่อนำไปเติมใน "โอยัวะ" ก็เปลี่ยนเป็น "กาแฟร้อนใส่นม"
เมื่อนำไปเติมใน "โอเลี้ยง" ก็ยังเป็น โอเลี้ยง แต่เรียกใหม่ว่า "โอเลี้ยงยกล้อ"

พีระพงศ์ วาระเสน นักวิชาการสหกรณ์
3 เมษายน 2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)