ประเมินผลการปฏิบัติงาน

เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อปรับเงินเดือนประจำปี

สวัสดีครับ หายไปนานเลยครับ กลับมาใหม่แล้ว ด้วยเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อปรับเงินเดือนประจำปี ซึ่งผมได้ไปอบรมมาของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

เพื่อนำความรู้มาปรับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ซึ่งได้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำมาพัฒนาการประเมินของหน่วยงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การเทียบระหว่างผลงานระดับบุคคลที่ปรากฏกับมาตรฐานที่วางไว้สำหรับตำแหน่งนั้น ๆ โดยอาศัยความยอมรับร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบปริมาณงาน และคุณภาพของบุคคลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการให้ความดีความชอบตลอดจนเพื่อการพัฒนาบุคคลต่อไปในอนาคต

เครื่องมือหลักที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. ใบกำหนดหน้าที่งาน

2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

3. แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน

4. ระเบียบงานบุคคลว่าด้วยการประเมินผล

5. Persnal File

การนำผลการประเมินไปใช้

1. การพัฒนาบุคลากร

2. การขึ้นเงินเดือนหรือเลื่อนตำแหน่ง

3. การจัดคนให้เหมาะกับงาน

4. ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับพนักงาน

5. การคัดเลือกพนักงาน

สิ่งที่ควรประเมิน

1. ผลงาน ได้แก่ การประเมินผลงานปัจจุบันในตำแหน่งที่ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยประเมินด้านต่าง ๆ ดังนี้

ก. ปริมาณงาน

ข. คุณภาพงาน

ค.ความรวดเร็วทันเวลา

2. คุณลักษณะของบุคคล ซึ่งมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ คุณลักษณะต่าง ๆ ที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น

ก.ความรู้

ข.ความสามารถ

- ในการวิเคราะห์

- ในการแก้ไขปัญหา

- ในการรายงาน

- ในการสื่อความ

ค.ความคิดริเริ่ม

ง.ความรอบคอบ

จ.มนุษย์สัมพันธ์

ฉ.ความรับผิดชอบ

ช.ความอุตสาหะ

ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินผลงาน (สำรวจ)

1. การทำงานสม่ำเสมอ

2.ความร่วมมือ

3. ความไว้วางใจได้

4.ความคิดริเริ่ม

5.ความฉลาดไหวพริบ

6.การทำงานโดยไม่ผิดพลาด

7. ความขยั่นหมั่นเพียร

8.ความสามารถในการปรับตัว

9.ความรู้สึกและท่าทีต่องาน

10.ดุลยพินิจ

11.การตรงต่อเวลา

12.ความระมัดระวังมิให้เกิดอุบัติเหตุในงาน

13.ความเป็นผู้นำ

14.ความประพฤติ

15.ความรอบรู้ทั่วๆ ไป

16. สุขภาพอนามัย

17.ความประณีต

18.การแต่งกาย

19.ความกระตือรือร้น

20.ความซื่อสัตย์สุจริต

21.ความภักดี

22.ความรอบคอบ

ปัจจัยในการประเมินผู้บริหาร

การจัดการ   1. การวางแผน

                    2. การจัดองค์กร

                    3. การมอบหมายงาน

                    4. การควบคุมงาน

                    5.  การจูงใจ

                    6. การสื่อความ

                    7. การบังคับบัญชา

                    8. การพัฒนาพนักงาน

                    9. การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา

สติปัญญา

                  10. ความคิดสร้างสรรค์

                   11. การพัฒนาตนเอง

                   12. การวิเคราะห์ปัญหา

บุคลิกภาพ

                  13. พลังในการทำงานและความอดทน

                   14. ความไม่แบ่งแยก

                   15. ดุลยพินิจ

                   16. ความเป็นผู้ใหญ่

                    17. ความสามารถในการรับความกดดัน

                18. ความเพียรพยายามที่จะก้าวหน้าและความกระตือรือร้น

ความพร้อม

                19. การเดินทาง

                20. การทำงานนอกประเทศหรือนอกเวลาทำงาน

ซึ่งสิ่งเหล่าได้นำไปประเมินในการคัดเลือกพนักงาน ผู้บริหาร การเลื่อนระดับให้สูงขึ้น หรือไม่ สิ่งเหล่านี้แหละถ้าเราใช้ในการประเมินกันอย่างแท้จริงแล้วเราจะได้มาตรฐานในการประเมินจะได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมสำหรับในแต่สิ่งได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กองคลังและพัสดุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ (Tags)#เทคนิคในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

หมายเลขบันทึก: 62673, เขียน: 24 Nov 2006 @ 09:44 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
  • น่าสนใจมากครับ
  • พอดีผมกำลังศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของบุคลากร ผมพอจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากไหนบ้างครับ
  • ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่มาเล่าสู่กันฟังครับพี่จักริน

เขียนเมื่อ 
น่าจะชวนผอ.กองคลังฯมาร่วมอยู่ในแพลนเน็ต "กองคลังและพัสดุ มมส. " ด้วยเลยนะครับ

คิดว่าต่อไปเราอาจจะต้องดูสมรรถนะของแต่ละตำแหน่งด่วยว่าควรประกอบด้วยอะไร  และการสรรหา  การประเมินเราจะวัดอะไรกันบ้าง  ลองศึกษาดู competency ของ กพ.นะคะ

ถ้าจะปรับใช้ อยากให้ครบกระบวนการ เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางค่ะ  เพราะคิดว่า กพ. ต้องต่อยอกในเรื่องนี้ต่อไปแน่นอนค่ะ

http://www.ocsc.go.th/reform/PDF/competency.pdf