170328-2 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Come & go

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.03.27

Ref: #596506


Dictionary of Problem Words and Expressions

อธิบาย การใช้ กริยา “come” “go” และ “try”

บ่อยครั้ง ตามด้วย “and” เช่น

come and get your food’

go and get your ticket’

try and get some rest’

ในการใช้เช่นนี้ เป็นการใช้ “and” แทนความหมาย “to”

วลี เหล่านี้ ต่างให้สำเนียงเป็น สำนวน (idiomatic)

ใช้โดยทั่วไป อย่างไม่เป็นทางการ และไม่แนะนำให้เลือกใช้มากนัก


Collins COBUILD English Usage Dictionary

อธิบายการใช้ “come” หรือ “go”

โดยใช้ “come” เมื่อกล่าวเกี่ยวกับ “การเคลื่อนที่ ไปสู่ที่ ที่คุณอยู่”

หรือ “ไปยังสถานที่ ที่คุณเคยอยู่ หรือจะไปอยู่” เช่น

Come and look.’

‘Eleanor had come to visit her.’

‘You must come and see me about it.’

รูป ‘past tense’ ของ “come” คือ “came”

และรูป ‘participle -ed’ คือ “come” เช่น

‘The children came along the beach towards me.’

‘A ship had just come in from Turkey.’

เมื่อกล่าวเกี่ยวกับ การเคลื่อนที่ “ไปจาก” สถานที่ ที่คุณอยู่

ต้องใช้ว่า “you go” ไม่ใช่ “come”

และยังใช้ “go” เมื่อบรรยาย การเคลื่อนที่ ไม่ว่า ไปสู่หรือไปจาก คุณ ได้ด้วย

โดย ใช้ “here” กับ “come” และใช้ “there” กับ “go” เช่น

‘Alfredo, come over here.’

‘I still go there all the time.’

ถ้าเชิญ บางคน ให้ร่วมทางกับคุณ ไปที่บางแห่ง

ปกติใช้ “come” ไม่ใช้ “go” เช่น

‘Will you come with me to the hospital?’

Come and meet Roger.’

ในบางสถานการณ์ สามารถใช้ “come” หรือ “go” เพื่อแสดงโดยอ้อม

ให้ทราบว่า คุณจะไปที่ สถานที่ที่อ้างถึง นั้นหรือไม่ เช่น

ถ้ากล่าวว่า “Are you going to John’s party?” เพื่อแสดงว่า

“คุณไม่แสดงว่า คุณเอง จะไปที่ งานชุมนุมนั้นหรือไม่”

อย่างไรก็ตาม หากกล่าวว่า “Are you coming to John’s party?” แสดงว่า

“คุณเองก็จะไป ที่น้่นด้วยแน่นอน” เช่น

Come and see me next time you’re in London.’

‘She would come and hold his hand.’

การใช้ไม่เป็นทางการ ใน US English

ในประโยคเช่นนี้ อาจละไม่ใช้ “and” เช่น

‘He has not had the courage to come look us in the eye.’

บางครั้งใช้ “come” ให้หมายถึง “become” เช่น

‘One of my buttons came undone.’

‘Remember that some dreams come true.’


Cambridge Dictionary

อธิบายการใช้ “come” ตามแนวทาง ไวยากรณ์ อังกฤษ ปัจจุบัน

ใช้ “come” บรรยาย เรื่อง “movement”

ปกติใช้ “come” เมื่อกล่าวเกี่ยวกับ การเคลื่อนที่ จาก “ผู้ฟัง” ไปสู่ “ผู้พูด”

หรือ จาก “ผู้พูด” ไปหา “ผู้ฟัง” เช่น

‘Can you come to my office? I need to show you something.’

‘Shall I come to your place at 8 pm?’

ยังสามารถ ใช้ “come” เพื่อกล่าวถึง “movement” จากสถานที่อื่น

ไปยังสถานที่ซึ่ง “ผู้พูด” หรือ “ผู้ฟัง” อยู่ เช่น

‘Rosie is going to come to you on Friday if that’s okay.’

(หมายถึง “บุคคลที่สาม เคลื่อนไปหา “ผู้ฟัง”)

‘A man came to my door last night selling pictures.’

(หมายถึง “บุคคลอีกผู้หนึ่ง เคลื่อนที่ ไปหา “ผู้พูด”)

ยังสามารถ ใช้ กับความหมายว่า “ร่วมทางกับผู้พูดหรือผู้ฟัง” ไปยังสถานที่หนึ่ง เช่น

‘Are you coming with us to the beach this afternoon?’

   • I’m going for some lunch. Are you coming?
   • Yeah, why not.

สามารถใช้ “come” ในความหมาย “arrive” เช่น

‘Has the post come yet?’

‘Flavio came about an hour ago but Tom isn’t here yet.’

การเลือกใช้ “come” หรือ “come to”

เมื่อกล่าวเกี่ยวกับ เหตุการณ์หนึ่ง “ที่เกิดขึ้นเพราะ”

บางคน “มายังสถานที่เฉพาะแห่งหนึ่ง”

ให้ใช้ว่า “come and” เช่น

‘Would you like to come and have dinner with us one day next week?’

เมื่อต้องการ เพียงแต่ แสดง “ความตั้งใจ/มุ่งหมาย” ของบางคน

ในการ “มายังสถานที่แห่งหนึ่ง”

ให้ใช้วลี “come to” เช่น

‘He came to apologise, (สะกดแบบ British English) but she wouldn’t speak to him.’

(หมายถึง “เป็นความตั้งใจ ของเขาที่จะ ‘ขอโทษ’)

สำนวนประกอบด้วย “come”

ใช้ทั่วไป ในภาษาพูด ไม่เป็นทางการ เช่น

ใช้ วลี “How come?” ไม่เป็นทางการ ให้หมายถึง “why” เช่น

   • How about lunch at 1 pm?
   • Not today, I’m afraid.
   • How come?
   • I’ve got a big meeting this afternoon and I need to prepare for it.


Cambridge Dictionary

อธิบายการใช้ “come” ตามแนวทาง ไวยากรณ์ อังกฤษ ปัจจุบัน

โดยใช้ “come” บรรยาย การเคลื่อนที่ระหว่าง “ผู้พูดและผู้ฟัง”

และการเคลื่อนที่ “จากสถานที่อื่น” ไปยัง สถานที่ ที่ผู้พูดหรือผู้ฟัง อยู่

ปกติ ใช้ “go” เมื่อกล่าวเกี่ยวกับ

“การเคลื่อนที่จากที่อยู่ของ ผู้พูดหรือผู้ฟัง” ไปที่อื่น

เมื่อกล่าวเกี่ยวกับ “บุคคลอื่น” (อาจเป็นผู้พูดหรือผู้ฟัง)

สามารถใช้ “come” หรือ “go” ขึ้นอยู่กับว่า

“ผู้พูด”เห็นสิ่งนั้น จากมุมมองของ ผู้รับ” ใช้ “come”

หรือ “เห็นจาก มุมมองของ ผู้ทำ” ใช้ “go” เช่น

(ผู้ทำ) “Yolanda came to (ผู้รับ) her mother for help.’

โดยใช้ “come” เมื่อ เห็นสิ่งนั้น จากมุมมองของผู้รับ (ในที่นี้คือ ‘mother’)

(ผู้ทำ) “Melissa went to (ผู้รับ) her mother for help.’

โดยใช้ “go” เมื่อ เห็นสิ่งนั้น จากมุมมองของผู้ทำ (ในที่นี้คือ Melissa)


Cambridge Dictionary

อธิบายการใช้ “come in” หรือ “go in”

ความหมาย ทั้ง “come in” และ “go in” คือ “enter”

ตัวอย่างประโยค

(ผู้ช่วยหมอฟัน พูดกับ คนไข้ที่รออยู่) ว่า

“Will you come in now, please.”

(ในวันอากาศหนาวที่ชายหาด) กล่าวว่า

“It’s so cold! I don’t want to go in the water.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)