​หนุนวิจัยเพื่อประเทศไทย ๔.๐


ข่าวใน นสพ. กรุงเทพธุรกิจหน้า ๑ ของวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ลดภาษี ๓๐๐% หนุนวิจัย บอกข่าวดีแก่วงการวิจัย


ในปี ๒๕๕๘ การลงทุนวิจัยของไทยอยู่ที่ร้อยละ ๐.๖๒ ของจดีพี ขึ้นมาเป็น ๐.๗๕ ในปี ๒๕๕๙ โดยรัฐลงทุนประมาณ ๒.๕ หมื่นล้านบาท เอกชนลงทุน ๗.๕ หมื่นล้านบาท


เพื่อบรรลุเป้าหมายประเทศไทย ๔.๐ สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติมีมติส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศ โดยให้บริษัทรวมตัวกันทำการวิจัยและพัฒนา และขอลดหย่อนภาษีได้ ๓ เท่าของเงินลงทุนวิจัยในช่วงปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ใน ๕ อุตสาหกรรมหลัก คือ


  • กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
  • กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์
  • กลุ่มอุปกรณ์อัจฉริยะและหุ่นยนต์
  • กลุ่มดิจิตัล อินเทอร์เน็ต และปัญญาประดิษฐ์
  • กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และไลฟสไตล์


วิจารณ์ พานิช

๑ มี.ค. ๖๐


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)