ศึกษาดูงานที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี

ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 ได้ไปศึกษาดูงานกับอาจารย์สาขาการพัฒนาชุมชนที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี


ประว้ติความเป็นมาของอาจารยักษ์แห่งมหา'คอกหมู

อาจารย์ยักแห่งมหา'ลัยคอกหมูหรือนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร หนึ่งในบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่ยนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงสู่การปฏิบัติโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนามนุษย์ตลอดทุกช่วงชีวิตและในขนาดเดียวกันภารกิจสำคัญอีกประการได้แก่การขับเคลื่อน "หลักกสิกรรมธรรมชาติ" ผ่านการบ่มเพาะหลักคิดและหลักปฏิบัติผ่าน "ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง" จังหวัดชลบุรี ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของการนำศาสตร์พระราชา ด้านการจัดการดิน น้ำป่ามาฟื้นฟูระบบนิเวศจนสามารถพลิกฟื้นดินดาน สร้างระบบนิเวศที่สมดุลต่อระบบการผลิตภาคการเกษตร พัฒนาสู่ชุมชนที่ดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลสู่การสร้างแบบอย่างใหม่ของการศึกษาวิถีไทยในอนาคตด้วยการนำ "บวร-วัด โรงเรียน" กลับสู่การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรมนำความรู้ในนาม "ปูทะเลมหาวิชชาลัย" ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ตามกฏกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายวิวัฒน์เกิดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2497 ในครอบครัวชาวนาและหมอพื้นบ้านของจังหวัดฉะเชิงเทรา หลังจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดสนามจันทร์ได้ย้ายเข้ามาศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่กรุงเทพมหานคร เธอมาเป็น "เด็กวัด" เพื่อศึกษาต่อ "โรงเรียนวัดนวลนรดิศ" จนจบชั้นมัธยมศึกษาเมื่อปี 2516 จากนั้นเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงจนจบปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ ก่อนเดินหน้าเข้าสู่การทำงานสายงานพัฒนาสังคมและศึกษาต่อระดับปริญญาพัฒนบริหารมหาบัณฑิต ด้านการศึกษาพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในปีพ.ศ. 2531

ด้านประวัติการทำงาน นายวิวัฒน์ เคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองประเมินผลและข้อมูลพระราชดำริ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้มีโอกาสถวายงานรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทำหน้าที่จดบันทึกพระราชดำริ วางแผนและประเมินโครงการตามแนวพระราชดำริมาเป็นเวลา 16 ปี ก่อนตัดสินใจลาออกเพื่อนำแนวทางตามพระราชดำริลงสู่การปฏิบัติด้วยตนเอง สร้างตนให้เป็นตัวอย่างจนสามารถขับเคลื่อนขยายผลไปทั่วประเทศในปัจจุบัน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการ ขับเคลื่อนการปฏิรูปพัฒนาด้านการศึกษาสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้มูลนิธิ เศรษฐกิจพอเพียง และประธานมูนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ในขนาดเดียวกันได้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาให้กับหลายหน่วยงาน/องค์กร เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมนอกเหนือจากการด้านเกษตร อาทิ ด้านการศึกษา ด้านอุตสาหกรรม ด้านธุรกิจการบริหาร

ด้านเกียรติประวัติและรางวัลที่ได้รับ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 4 และได้รับรางวัลเกียรติยศในงานคนค้นตน อวอร์ด ครั้งที่1 ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อเชิดชูและให้กำลังใจ"คนดี" ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นในสังคมอย่างไม่ย่อท้อ เมื่อปีพ.ศ. 2552 และได้รับปริญญาดุษฏีกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชวงศ์คลอีสานและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กิจกรรมภายในงาน

กลุ่มผมพร้อมศึกษาดูงานแล้วครับ


ถ่ายกับป้ายสักหน่อย เพื่อเป็นที่ระลึก

ลงทะเบียนก่อนเข้างาน

เมื่อลงทะเบียนแล้ว เจ้าหน้าก็จะให้แผนที่มา


มีของฟรีให้กิน สบายอิ่มท้อง เรื่องงานไว้ก่อน

พอเดินมาเรื่อยๆเจอโครงการพื่นที่แห่งการเรียน โคก หนอง นา คาราโมเดล


นี้คือ ภาพกว้างของโครงการพื่นที่แห่งการเรียน โคก หนอง นา คาราโมเดล


เดินต่อมาเจอเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน (อ่าวตัว ก.)

มีโมเดลฉลามพันธุ์ต่างๆ มีโชว์เพื่อให้ศึกษาแต่ละสายพันธุ์

มีการจัดการคัดแยกขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อม

ห้ามสูบบุหรี่ในงานด้วยนะครับบบ


นั่งรออาจารยักษ์

นี้คือเวทีก้ามปู เป็นเวทีที่ให้อาจารมากล่าวและสอนกับการให้ความรู้

อาจารมาแล้ววว ให้ความรู้ดีและข้อคิดมากๆครับ

แพนเค้ก ดาราคนสวยก็มา

ได้เวลาลุยงานต่อ เจอจักรยานปั่นน้ำ ออกกำลังกายไปด้วยลดน้ำผักไปด้วย

ลงทะเบียนเพื่อได้ของแถม 555

ได้เมล็ดผักไปปลูกที่บ้าน สบายใจ

ป้ายหน้านิทรรศการ "ศาตร์ของพระราชา "

เป็นซุ้มที่สวยงาม

ภายในซุ้ม เดินเข้ามาเจอกับพระบรมฉายาลักษณ์ของ รัชกาลที่9


ข้อมูลแผนภาพการจัดการน้ำตามศาตร์พระราชา " ด้านหน้า "

ข้อมูลแผนภาพการจัดการน้ำตามศาตร์พระราชา " ด้านหลัง "

ข้อมูลแผนภาพเศรษกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่


อาจารย์พีเรียกรวมเพื่อให้วิทยากรมาให้ความรู้


วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอาจารย์ยักษ์ และอาจารย์พีกล่าวขอบคุณวิทยากร

เดินดูงานต่อ ที่บูธงานภูมิรักษ์ธรรมชาติ

มีสินค้าสมุนไพร แชมพูยาสระผม

ป้ายวิธีการทำชมพู

ใบปลิวให้ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยหมักอัดแท่งสูตรพระราชทาน

ใบปลิวให้ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์


ใบปลิวให้ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เตาแก๊สชีวมวล


ใบปลิวให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว


ใบปลิวให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อการสอนบนระบบ e-Learning ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ


น้ำแดดเดียว คือ ขุมพลังชีวิต นำสารอาหาร วิตามินแร่ธาตุ ก๊าซออกซิเจนฮอร์โมนไปยังส่วนต่างๆของร่ายกาย ช่วยสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ

ภาพแผนการต่อแผงโซล่าเซลล์

บรรยากาศภายในตลาดนัดธรรมชาติ


บ้านลอยน้ำ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้บรรยากาศสุดๆ


บูธของโรงเรียนชาวสวน

บูธทฤษฎีใหม่ศาตร์ของพระราชาวิชากสิกรรมธรรมชาติ

บรรยากาศภายในบูธทฤษฎีใหม่ศาตร์ของพระราชาวิชากสิกรรมธรรมชาติ


แผนภาพต้นแบบ โคก หนอง นา

ร้านของบริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลด์ดิ้ง จำกัด ก่อตั้งเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชาวไร่ บนพื้นฐานของการเกษตรที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล


สินค้า เช่น น้ำหมักชีวภาพ ไม้ฟาง น้ำตาลขอนแก่น

สินค้า เช่น ครีมนวดสมุนไพร สบู่โปรตีนไหม สบู่กาแฟ สบู่ขมิ้น

เดินไปเรื่อยๆ เจอกับศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้อง เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพอาคารพระมหาธาตุเจดีย์ที่ยังสร้างไม่เสร็จ ดูแค่นี้ก็สวยแล้ว

ถ่ายไว้เป็นที่ระลึก

พอถ่ายไปถ่ายมาฝนก็เริ่มจะตก ในขนาดนั้นเองหลวงพี่ ได้ใช้เก็บเสาโคม

เสาโคมแท้จริงก็เยอะสุด

ไปถ่ายรูป ได้บุญด้วย


พระบรมราชโอวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Facebook ของมหาลัยคอกหมู เผื่อไว้ดูกิจกรรมต่างๆของศูนย์


สรุป

การที่ได้มาศึกษา ดูงานที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี ถือว่าเป็นงานที่ดีมากๆทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับโครงการของในหลวง และ ความเป็นมาที่ก่อตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องของอาจารย์ยักษ์ ได้เรียนรู้ ศึกษา ดูกิจกรรมต่างๆ เป็นมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ที่ประทับใจมากๆครั้งหนึ่งในชีวิตที่ต้องมาให้ได้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก กรณีศึกษากลุ่มชุมชนปลักสะแกหมู่2ความเห็น (0)