​เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อเตรียมผู้เรียนสู่ระบบสุขภาพในศตวรรษที่ ๒๑


มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ (ศสช.) จัดโครงการศึกษาดูงานการจัดระบบการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ และเชิญผมบรรยายเรื่อง เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อเตรียมผู้เรียนสู่ระบบสุขภาพในศตวรรษที่ ๒๑ จึงนำ ppt มา ลปรร. ที่นี่ โดยฟังเสียงการบรรยาย ที่นี่


ดูกำหนดการของโครงการ ที่นี่โดยทาง ม. อุบลได้แถลงข่าวกิจกรรมนี้ ดังนี้
วิจารณ์ พานิช

ก.พ. ๖๐
กำหนดการ
แถลงข่าว
PowerPoint

ไฟล์เสียงการบรรยาย


[download audio file ]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)