ทำความรู้จักกับ “MOU”

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อทำความรู้จักกับ “MOU

ดร.ถวิล อรัญเวศ

รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4

MOU มาจากคำเต็มว่า Memorandum Of Understanding หมายถึง บันทึกความเข้าใจหรือ “MOU” เป็นหนังสือซึ่งฝ่ายหนึ่งแสดงความสมัครใจจะปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือนั้นกับอีกฝ่ายหนึ่งที่ได้ร่วมกันลงนามไว้

นฤมล บุญแต่ง (ออนไลน์,2556) นักวรรณศิลป์ 7 ว กองธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน ให้คำอธิบายว่า MOU (MOU-Memorandum Of Understanding) หรือบันทึกความเข้าใจ เป็นหนังสือซึ่งฝ่ายหนึ่งแสดงความสมัครใจจะปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด และตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือนั้นกับอีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่หนังสือนี้ไม่ถือว่าเป็นสัญญาผูกมัด แต่แสดงความต้องการอันแน่วแน่ของผู้ลงนามว่าจะปฏิบัติดังที่ได้ระบุไว้ เช่น ถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในประเทศไทย ทำบันทึกความเข้าใจกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ขณะที่ บันทึกข้อตกลง (Memorandum Of Agreement) เป็นหนังสือหรือสัญญา ซึ่งมีข้อความที่ระบุเป็นหลักเกณฑ์หรือวิธีการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติหรือดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นข้อกติกา ข้อที่นัดหมายกันไว้ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ จึงมีใช้ได้ทั้ง 2 คำ แต่จะใช้บันทึกความเข้าใจมากกว่า เช่น MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนราชการ ในการแลกเปลี่ยนวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม หากมีการฟ้องละเมิดกันจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ในฐานะอาจเป็นสัญญาได้ ส่วนสัญญานั้น นักกฎหมายต่างทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นทางการมากกว่า มีสภาพบังคับ และมีผลตามกฎหมายที่ต้องการให้เป็นไปแต่ละเรื่อง วันก่อนที่ลงนามกันว่าปีหน้าจะทำอะไรกันบ้าง

Sitthiporn Ritthisorakrai (ออนไลน์,2556) คำว่า Memorandum of Understanding หรือที่เรามักจะเรียกกันสั้นๆ ว่า MOU คำแปลสำหรับคำๆ นี้ ที่แปลอย่างตรงตัว และได้ความหมายที่ชัดเจนที่สุด คือ "บันทึกความเข้าใจ" นั่นเอง ซึ่งข้อตกลงกับหน่วยงานต่างประเทศ ส่วนใหญ่มักจะใช้คำๆ นี้ เช่น Memorandum of nderstanding between Chiang Mai University and Griffith University เป็นต้น

คำว่า MoU นี้ มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า General Agreement ในที่นี้เราลองมาทำความรู้จักกับคำว่า Memorandum ให้มากขึ้นนะครับ Memorandum (ในกรณีที่เป็นพหูพจน์ เราจะใช้ Memoranda หรือ Memorandums เป็นคำนาม มีความหมายว่า บันทึก ข้อความที่บันทึกไว้ จดหมายเหตุ เอกสารข้อสัญญา นอกจากนี้ ยังสามารถหมายความถึง สารหรือหนังสือที่ไม่เป็นทางการ ได้ด้วย จะเห็นได้ว่า คำนี้จะหมายถึงเอกสารทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ

ตรงประเด็นนี้ เคยมีคำถามว่า MoU ถือเป็นเอกสารสัญญาที่มีผลผูกพัน หรือบังคับทางกฎหมายหรือไม่ ซึ่งประเด็นที่ควรพิจารณา คือ ให้ดูที่เนื้อหาของ MoU นั้น หากมีเนื้อหาที่มีเจตนาต้องการให้เกิดผลผูกพัน มีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน ย่อมถือว่า MoU นั้นเป็นข้อตกลงเนื่องจากมีนิติสัมพันธ์ต่อกัน ในกรณีที่ MoU นั้น เป็นเพียงการบันทึกเพื่อช่วยจำ หรือเป็นการแจ้งให้ทราบ ในทางกฎหมายแล้วจะไม่ถือว่าเป็นข้อตกลงนะครับ

สรุปแล้ว MOU เป็นบันทึกความเข้าใจ หรือบันทึกช่วยจำระหว่างหน่วยงานหนึ่งกับอีกหน่วยงานหนึ่งเพื่อทำข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินการแก้ปัญหาอย่างไรอย่างหนึ่งร่วมกันถ้ากรณีเนื้อหาของ MoU นั้น หากมีเนื้อหาที่มีเจตนาต้องการให้เกิดผลผูกพัน มีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายไว้อย่างชัดเจน ย่อมถือว่า MoU นั้นเป็นข้อตกลงเนื่องจากมีนิติสัมพันธ์ต่อกันก็ได้

เอกสารอ้างอิง

นฤมล บุญแต่ง. (2556) .MOU คืออะไร. [online]. สืบค้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556

จากเว็บไซต์ http://clm.wu.ac.th/wordpress/?p=285

Sitthiporn Ritthisorakrai. (2556) .คำศัพท์น่ารู้ในข้อตกลง.สืบค้นเมื่อ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 จาก

http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/kmdetail.php?km_…

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความทางวิชาการถวิล อรัญเวศความเห็น (0)