Personal Knowledge Management และ KM 3.0 กับ Big Data

Big Data เป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) มีส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อองค์กร เศรษฐกิจ และสังคม

เนื่องด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมหาศาลของข้อมูลความรู้ สื่อมัลติมีเดีย สื่อสังคม และ Internet of Things การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่า Big Data จะเป็นกลยุทธ์สำคัญในการแข่งขันทางธุรกิจ การสร้างนวัตกรรมและการขยายฐานลูกค้า ยิ่งองค์กรต่างๆ นำเอากลยุทธ์ด้าน Big Data ไปใช้ ความได้เปรียบทางเศรษฐกิจในระดับประเทศก็ย่อมจะมากขึ้นตามไปด้วย

Big Data นั้นมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับการจัดการความรู้ และในยุค KM 3.0 หรือการจัดการความรู้ยุคใหม่ที่ให้คำนิยามโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ว่า “อยู่ในวิถี มีเป้าหมาย ใช้ ไอที” หาก KM อยู่ในวิถีการทำงานหรือวิถีการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมาย ข้อมูลความรู้มหาศาลในรูปแบบต่างๆ หรือ Big Data จะถูกถ่ายทอดหลั่งไหลออกมาจากผู้คนมากมายและถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีออนไลน์อันเปรียบเสมือนหน่วยความจำขององค์กร (Organizational Memory) และรวมเป็นหน่วยความจำใหญ่ระดับประเทศของไทยซึ่งเป็นของคนไทยโดยแท้ (Thailand Memory) เช่นเดียวกับที่ผู้คนจำนวนหนึ่งได้ร่วมกันสร้างสรรค์ไว้ในเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้ GotoKnow.org มานานนับสิบปี

อย่างไรก็ตามจุดเริ่มต้นของการจัดการความรู้ในระดับองค์กรนั้นมาจากการจัดการความรู้ในตนเอง (Personal Knowledge Management) ด้วยกระบวนการ Seek-Sense-Share ซึ่งเทคโนโลยีออนไลน์นั้นได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง คนทุกคนจึงต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ในตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการเสาะหาความรู้แล้วนำมาบันทึกเก็บไว้อย่างเป็นปัจจุบัน (Seeking) การประมวลความรู้และนำไปใช้ (Sensing) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้อื่น (Sharing) เพื่อให้เกิดการหมุนเกลียวความรู้ต่อไปอีกเรื่อยๆ

เราจะเริ่มต้นสร้างนิสัยการจัดการความรู้ในตนเองได้อย่างไร จึงควรทำความเข้าใจและฝึกปฏิบัติวิธีการสะท้อนตำนานชีวิต (Reflection) การทำ Storytelling แล้วถอดบทเรียนตนเองออกมาได้อย่างเป็นกิจวัตร และรู้จักใช้เทคโนโลยีออนไลน์ใหม่ๆ ในการบันทึกจัดเก็บลง Blog ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการรวบรวมจัดหมวดหมู่ความรู้และสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอเชิญมาร่วมกันเรียนรู้ศาสตร์ด้าน Personal Knowledge Management และ KM 3.0 กับ Big Data ได้ในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 18 พลังจากภายใน…เราทำได้ร่วมกัน (Inner Power, Together We Can) จัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ช่วยเหลือการใช้งาน GotoKnowความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ถ้าได้ไป HA forum คงได้เจอกันนะคะ อ.จัน

ae
IP: xxx.158.165.38
เขียนเมื่อ 

Thank you!

ฟัง อ จันพูด ทำให้เราได้คิดว่า เราต้องกลับมาจัดการความรู้อย่างจริงจัง เพื่อทิ้งร่องรอยเป็นประวัติศาสตร์ให้กับลูกหลาน

เขียนเมื่อ 

ต้องกับมาเพราะเธอไม่เคยทิ้งฉัน G2