อายุยืนเเบบโอกินาวา

เกาะโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น เป็นสถานที่ซึ่งเชื่อมั่นว่ามีจำนวนของผู้ที่อายุยืนเกิน 100 ปีขขั้นไปมากที่สุดในโลก

ในเกาะโอกินาวานั้น ประชาชน 100,000 คน จะมีคนที่มีอายุเกิน 100 ปี มากกว่า 50 คน นับเป็นสัดส่วนที่สูงมาก

ยิ่งเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอย่างประเทศสหรัฐซึ่งมีอัตราส่วนอยู่ที่ 10-20 คนป็นประมานหนึ่งในสามของ

ต่อประชากร 100,000 คน จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน

เชื่อกันว่าชาวโอกินาวามียีนที่เกี่ยวกับความชราที่ "ดีกว่า" ซึ่งคาดกันว่าเป็นประมาณหนึ่งในสามของอายุขัย

ชาวโอกินาวามีความเสี่ยงต่อการเกิดการอักเสบและโรคภูมิต้านทานผิดปกติต่ำกว่่าคนปกติ ซึ่งเชื่อกันว่าเกิด

จากยีน อย่างไรก็ตามเมื่อชาวโอกินาวาโยกย้ายอพยพถิ่นฐานจากบ้านและนำลักษณะการ ดำเนินลักษณะการ

ดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมมาใช้ กลับพบว่าอายุขัยเฉลี่ยของพวกเขาสั้นลง ทำให้นักวิทยาศาสตร์คาดว่าน่าจะมีปัจจัย

ด้านอื่นที่มีผลต่อการมีอายุของชาวเกาะนี้

เมื่อทำการศึกษาเรื่องของอาหาร พบว่าชาวโอกินาวารับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวต่ำ โดยอาหารหลักๆของพวกเขา

ได้แก่ อาหารทะเล สาหร่ายทะเล ผลไม้และผัก รวมทั้งรับประทานอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำ อันเนื่องมาจากประเพณี

วัฒนธรรมที่เรียกว่า "hara hachi bu" ซึ่งหมายความว่า "รับประทานให้อิ่มเพียง 80% ของขนาดกระเพาะอาหาร"

ซึ่งถือปฏิบัติอย่างกว้างขวางบนเกาะโอกินาวา ชาวโอกินาวารับประทานอาหารที่มีแคลอรี่น้อยกว่าโดยเฉลี่ยร้อยละ

20% ซึ่งตามปกติคนญี่ปุ่น ก็รับประทานอาหารน้อยกว่าชนชาติอื่นๆ อยู่แล้ว นั่นหมายความว่าเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่

เพศหญิงในประเทศยุโรปโดยทั่วไปที่บริโภคแคลอรี่มากกว่า 2,000 หน่วยต่อวัน ชาวโอกินาวากลับบริโภคอาหาร

ที่ให้พลังงานต่อวันเพียง 1,500 กิโลแคลอรี่ ซึ่งอาจเป็นเคล็ดลับที่ทำให้พวกเขาอายุยืน คือ รับประทานให้ไม่อิ่มมาก

นั่นเอง

การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เหมาะสม และการออกกำลังกายเป็นประจำคือสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตของชาวโอกินาวา

แม้เมื่อเขาย่างเข้าสู่วัยชรา คนเหล่านี้กลับไม่ละเลยการออกกำลังกาย และยังกล่าวกันอีกด้วยว่าชาวโอกินาวาเป็น

คนไม่เครียด เนื่องจากพวกเขามีมุมมองด้านจิตวิญญาณเกี่ยวกับชีวิต ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ อีกทั้งยังรู้จักใช้การ

ทำสมาธิ และวิธีการอื่นๆเพื่อบำบัดความเครียด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmpprepความเห็น (0)