e-Learning Strategies and  Gagne’Nine Event of Instruction. University of CentralOklahoma

            ผมพึ่งจะได้รับหนังสือจาก AECTชื่อเรื่องว่า  The Legacy of Robert M. Gagne' อ่านอย่างคร่าว ๆ แล้วในฐานะที่เป็นคนเทคโนฯ การศึกษาคนหนึ่งก็รู้สึกขอบคุณ และสำนึกบุญคุณของกาเย่มาก ๆ ที่มีส่วนช่วยให้เหล่านักเทคโนฯ มีที่ยืนอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เนื่องจากหลักการการออกแบบการสอน หลักจิตวิทยา แนวคิดดี ๆ ที่กาเย่ ได้คิด ได้นำเสนอออกมา หนังสือได้เปิดเผยถึงวิธีการพัฒนาหลักและแนวคิดของท่าน ตลอดจนเรื่องชีวิตของท่านบางส่วน ไว้มีโอกาสผมจะขออณุญาติเรียนนำเสนอครับ วันนี้ก็เลยนำเอาสิ่งที่ดังที่สุดของกาเย่มาเรียกน้ำย่อยกันก่อนครับ

            Gagne’Nine Event of Instruction เป็นกลยุทธ์การสอนที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน ในตารางจะปรากฎกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการเรียนรู้ของกาเย่   9  ขั้น  โดยผู้ที่สนใจในการออกแบบการเรียนการสอนแบบ e-Learning สามารถนำไปใช้ในการออกแบบบทเรียนได้เช่น  ในส่วนของการประกาศ   การอภิปรายในเรื่องปัจจุบัน   และการเสนอแนะเว็บไซต์  เป็นส่วนที่ช่วยในการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนเนื่องจากทำให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น ในการออกแบบบทเรียนให้มีประสิทธิภาพนั้น เราควรศึกษาเพิ่มเติมถึงรูปแบบกิจกรรมรูปแบบใดที่ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้ดีที่สุด  นอกจากนี้ลักษณะของผู้เรียนก็มีความแตกต่างกันไปดังนั้นกิจกรรมแบบหนึ่งก็จะเหมาะสมกับผู้เรียนแบบหนึ่ง   เพื่อการออกแบบบทเรียนที่มีคุณภาพและตรงตามลักษณะผู้เรียน

Gagne’Nine Event of InstructionELearning Strategies

1. การกระตุ้นความสนใจ (Gain attention)

การใช้มัลติมีเดีย
ส่วนของการประกาศต่าง ๆ
การอภิปรายในเรื่องปัจจุบัน  
การเสนอแนะเว็บไซต์

2. แจ้งวัตถุประสงค์ให้กับผู้เรียน(Inform learners of objectives)

การกำหนดหลักสูตร    รายวิชา  
เค้าโครงรายวิชาหลัก

3. กระตุ้นให้ระลึกความรู้เดิม (Stimulate recall of prior learning)

การเริ่มด้วยการทดสอบตนเอง   
การอภิปรายทางอิเล็กทรอนิกส์ของหัวข้อเดิม

4. การนำเสนอเนื้อสาระ (Present the content)

การจดบันทึกทางWeb  
กิจกรรมและการใช้เทคโนโลยีช่วยในการส่งเนื้อหา

กิจกรรมต่าง ๆ สถานการณ์จำลอง  เสียง/ภาพ  โมดูล  และภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น

5. การให้คำแนะนำในการเรียนรู้ (Provide”learning guidance)

เค้าโครงรายวิชาหลัก  
การมอบหมายงานต่าง ๆ และวัสดุการเรียนการสอนในหลักสูตร

6.  การแสดงความสามารถ (Elicit performance (practice))

การสำรวจความสามารถของผู้เรียนทาง Web 
การอภิปรายและทดสอบ

ผู้เรียนยอมรับการทำงานทางอิเล็กทรอนิกส์

7.  การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Provide feedback)

การอภิปรายทางอิเล็กทรอนิกส์และการตอบสนองผ่าน email

e-Doccument

8. การประเมินผล (Assess performance)

การทดสอบผ่าน Online

การทบทวนแฟ้มสะสมงานของผู้เรียน

ส่งผลโดยใช้ email  ตอบกลับไปยังผู้เรียน

9. ส่งเสริมความคงทนในการจำและถ่ายโอนความรู้ไปสู่งานได้(Enhance retention and transfer to the job)

การวิจัยทาง Web ช่วยสนับสนุนการคิดเชิงวิพากษ์

การทำงานร่วมกัน

ฝึกการแก้ปัญหาโดยใช้กรณีศึกษา

แฟ้มสะสมงานแบบ Web-based

ใช้เทคโนโลยีในการทำงานแหล่งที่มา http://bronze.ucok.edu/edgrants/tltle3/Technology/nine_events.htm * หมายเหตุ ตอนนี้ลิ๊งขาดไปแล้วครับผมยังตามไม่เจอไว้เจอแล้วจะมาแก้ไขนะครับ