เพลินเดินตามรอยพระยุคลบาท : ในหลวงให้อะไรกับหนู (๒)

ความเรียงเรื่อง "รัชกาลที่ ๙ ของเรา" ที่ ด.ญ. ภริมา บุญสนอง (ภริม) เขียนขึ้นมา เป็นข้อเขียนที่สะท้อนถึงการเห็นคุณค่าของความเพียร ที่มหาบุรุษผู้หนึ่งได้ทรงกระทำแล้วอย่างสมบูรณ์

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐


คุณครูแคท - คัทลียา รัตนวงศ์ คุณครูผู้สอนหน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย ให้นักเรียนชั้น ๓ สรุปความเข้าใจที่เกิดขึ้นตลอดภาคเรียนที่ผ่านมาว่า "ในหลวงให้อะไรกับหนู" โดยให้ทุกคนเรียบเรียงประสบการณ์ออกมาเป็นความเรียงสั้นๆ


ความเรียงเรื่อง "รัชกาลที่ ๙ ของเรา" ที่ ด.ญ. ภริมา บุญสนอง (ภริม) เขียนขึ้นมา เป็นข้อเขียนที่สะท้อนถึงการเห็นคุณค่าของความเพียร ที่มหาบุรุษผู้หนึ่งได้ทรงกระทำแล้วอย่างสมบูรณ์


เมื่อ คุณครูบี - สุภาพร ทรงคาศรี ซึ่งเป็นคุณครูคู่วิชาผู้สอนในหน่วยวิชาเดียวกันได้นำผลงานที่เกิดขึ้นในแผนการเรียนรู้เดียวกันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้


ดิฉันพบว่าความเรียงเรื่อง "ในหลวง ร.๙ ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่" ของ ด.ญ.พลอยพิณพรรณ ปัญญาศิริ (สายน้ำ) นั้นมีวิธีการเขียนที่พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง เพราะนอกจากจะนำเสนอเนื้อความได้กระชับชัดเจนแล้ว ยังสามารถแบ่งความคิดออกเป็นหมวดหมู่ได้อย่างชัดเจนตรงตามหลักของการให้ ๔ แบบ ในพุทธศาสนา ที่คุณครูนำเข้าไปพูดคุยกับนักเรียนเมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งสายน้ำสามารถนำเอาความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใหม่ มาใช้ในการเขียนอธิบายความในครั้งนี้ได้อย่างดีเยี่ยม
และในภาคเรียนนี้คุณครูยังได้ให้นักเรียนทุกคนตั้งเป้าหมายว่า พวกเขาจะทำชีวิตให้มีคุณค่าด้วย "การให้" ในทุกวันได้อย่างไรอีกด้วยจากบันทึกประจำวันของ ด.ญ.ชญาดา สิทธิชัยเกษม (เบล)
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกตนฝนปัญญาความเห็น (0)