วิชาจรรยาบรรณทางการเงินของ มทร.ศรีวิชัย สงขลา

วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดเรียนวิชาจรรยาบรรณทางการเงินของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการเงิน ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ที่ผมเป็นอาจารย์รับผิดชอบ เป็นนักศึกษารุ่นแรกของสาขาวิชานี้ อันเป็นสาขาใหม่ของคณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาทั้งหมด 31 คน วันนี้เข้าเรียน 26 คน ไม่แน่ใจว่านักศึกษาติดน้ำท่วมอยู่ไหม ผมให้นักศึกษาเขียนความคาดหวังในการเลือกเรียนสาขานี้ และความคาดหวังที่เรียนวิชาจรรยาบรรณนี้(โดยที่ยังไม่ได้คุยเรื่องอื่นๆ นอกจากการแนะนำตัวอาจารย์ หลังจากได้อ่านของนักศีกษาทุกคนเมื่อกลับถึงบ้าน ผมเชื่อมั่นลูกศิษย์ของผมทั้งหมดนี้มากครับ) ได้ทำข้อตกลงร่วมกันในชั้นเรียนว่าจรรยาบรรณคงสอนกันในเวลา 45 ชั่วโมงตามกำหนดของ มคอ. ไม่ได้ วิชานี้จะเกิดผลต้องมาจากตัวนักศึกษาเอง โดยนักศึกษาแต่ละคนจะเริ่มจากการทำจรรยาบรรณของการเรียนในชั้น จรรยาบรรณในครอบครัว และจรรยาบรรณในการอยู่ร่วมกันในหอพักนักศึกษาและในมหาวิทยาลัย และจะมาดูว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในแต่ละคนอย่างไร ส่วนในการทำรายงานกลุ่มเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานเป็นทีมได้ตกลงกันว่าแบ่งเป็นกลุ่มละ 5 คน จะลงไปทำรายงานจรรยาบรรณของกลุ่มออมทรัพย์ในท้องที่ของนักศึกษา หากยังไม่มีเป็นประมวลจะจัดทำร่วมกับชุมชนจัดทำเป็นประมวลจรรยาบรรณของกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนขึ้นในกลุ่มออมทรัพย์นั้นๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีวิสัยทัศน์จะสร้างบัณฑิตนักปฎิบัติ ผมว่าแนวทางนี้แหละจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะบรรลุผล เพราะมาจากความคิดของนักศึกษาที่วางแนวในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงการทำรายงานกลุ่มร่วมกันในห้องเรียน เห็นนักศึกษาในวันนี้ผมว่าอนาคตของบ้านเมืองมีแสงสว่างครับ และเพื่อสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลลุงตู่ นักศึกษาได้ตกลงจัดตั้งไลน์กลุ่ม ชื่อกลุ่มจรรยาบรรณทางการเงินเพื่อเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนอาศัยอาณาจักรศรีวิชัยความเห็น (2)

เรียนอาจารย์ คนใต้

ศิลธรรมคู่ จรรยา

จรรยาบรรณ องค์กร การสอนจรรยาบรรณ เป็นการสร้างวินัยกติกา เคารพให้เกียรติในตัวตนแก่กัน

เขียนเมื่อ 

มาใกล้ๆไม่ทักทายกันบ้าง

อดเจอเลยครับ

ไปช่วยน้ำท่วมสนุกสนาน

55555