จากการเข้าชั้นเรียนในสัปดาห์ที่ผ่านมา อาจารย์ ประไพ ฉลาดคิด ได้แจกเอกสารความรู้ แบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่

            เอกสารชุดที่ 1 สัมมนาและองค์ประกอบของสัมมนา

            เอกสารชุดที่ 2 รูปแบบการจัดสัมมนา

            โดยอาจารย์ให้แบ่งกลุ่ม 2 กลุ่มและให้ร่วมกันอภิปลาย กลุ่มที่ 1 อภิปลายเกสารชุดที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ให้อภิปลายเอกสารชุดที่ 2 และนักศึกษาได้จัดทำสรุปความรู้ในเอกสาร แต่ละชุดเป็นรูปแบบ Flow Chart แต่ยังไม่ได้อภิปลายเนื่องจากเวลาไม่เพียงพอในการอภิปลายจึงเลื่อนการอภิปลาย Flow Chart มาเป็นในสัปดาห์นี้ค่ะ