ประเด็นปัญหาที่บันทึกนี้อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบนะค่ะแต่เข้ามาบันทึกเพื่อจองหัวข้อประเด็นปัญหาที่เลือก เพื่อไม่ให้ซ้ำกับกลุ่มเพื่อน ๆ ค่ะ ถ้าผ่านการตรวจสอบแล้วดิฉันจะมาบัทึกตามรูปแบบนะค่ะ

ประเด็นปัญหาการศึกษา

            การเปลี่ยนแปลงค่านิยมการศึกษาไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน

ชื่อสมาชิก กลุ่ม ชบาแก้ว

            1. นางสาวปาริชาติ    เกษา    รหัส 4641440001

            2. นางสาวอาทิตยา   หิรัญศรี รหัส 4641440008

            3. นางสาวปัทมา    สนธิการ   รหัส 4641440031