ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตชุมชนบ้านบึง ตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

การบริหารศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต แบบมีส่วนร่วม

ได้นำองค์ความรู้จากการบริหารงาน ศูนย์การเรียนชุมชน มาปรับใช้ในรูปการติดตามวงจร Deming (PDCA)
คือ
1. การวางแผนร่วมกับชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้บริหารโรงเรียน และครู กศน.ตำบล จัดทำข้อมูลการบริหารงาน
2. ดำเนินการตามแผนที่ได้ร่วมประชุม/ประชาคม ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ถูกยุบรวม

ดำเนินการตามรูปแบบการบริหารศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีงาน

2.1 ศูนย์เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 ห้องเรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (พิการ)

2.3 ห้องเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลฝายนาแซง
2.4 ห้องสมุดชุมชน/ศูนย์เรียนรู้ประชาธิไตย ศส.ปชต./ศูนย์ ICT/ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
2.5 อาชีพชุมชนคน กศน.
2.6 ห้องเรียนรู้และกิจกรรมผู้สูงอายุ
2.7 ห้องเรียนรู้การฝึกอาชีพสำหรับประชาชน

3. การดำเนินการติดตาม/ตรวจสอบ
3.1 ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน โดยได้มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559

ได้รับเกียรติจาก ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประชานในพิธีเปิด ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นลำดับแรก
ของการดำเนินงาน
3.2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และประเมินผล การดำเนินงานสรุปความพึงพอใจผู้รับบริการ โดยผลสรุปคือมีผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นอย่างมาก

4. คณะกรรมการได้มีการสรุปผล เสนอแนะให้ดำเนินการจัดกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการ ของผู้รับบริการในท้องถิ่นอยู่เสมอ

โดย ว่าที่พันตรี ดำริห์ ติยะวัฒน์

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เพื่อนเรียนรู้ ( ดำริห์ )ความเห็น (3)

พรพรรณ ทัพงาม
IP: xxx.158.165.44
เขียนเมื่อ 

สามารถนำมาปรับใช้ในการประสานงานกับศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวืตชุมชนได้

มาลีรัตน์
IP: xxx.68.106.32
เขียนเมื่อ 

ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นประโยชน์กับชุมชน

พัชรินทร์ โง้วประดิษฐ
IP: xxx.68.105.59
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำไปใช้นะคะ