การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้ประกอบการ (Human Resource Management for Entrepreneur)

ภาพรวมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของการบริหารทรัพยากรบุคคล ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วัตถุประสงค์ของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภารกิจ 10 ประการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์

Gotoknow..Book HRM.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผลงานการสอน/หนังสือ/ตำราความเห็น (0)