สานงานพ่อ ก่องานใหม่ รวมน้ำใจไทยเป็นหนึ่ง ถวายพ่อหลวง

https://youtu.be/FHfAtsCuiIA


เปลี่ยนเป็นเปลี่ยน onair 07 12 2559

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยผู้รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ประสานใจให้เป็นหนึ่ง ถวายล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ เพื่อเป็นปฏิบัติบูชาสร้างไทยให้เป็นผู้นำและเป็นผู้ให้แก่ชาวโลก:

"สานงานพ่อ ก่องานใหม่ รวมน้ำใจไทยเป็นหนึ่ง ถวายพ่อหลวง"
พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย จากสมมติเทพสู่มหาเทพนิรันดร์กาล

"...จะพัฒนาอะไร ให้เริ่มที่คน จะพัฒนาใคร ให้เริ่มที่ตน จะพัฒนาตน
ต้องให้ครบกาย วาจาและใจ จะพัฒนาด้วยนวัตกรรมใด ๆ ไม่สู้ปัญญาตรัสรู้
"ไตรสิกขา" คือ ศีล สมาธิ และปัญญา"
ปวงข้าพระพุทธเจ้า
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาสุดมิได้

๑.หลักการและเหตุผล
"All for Two-in-One, Two-in-One for all": คำนี้ผมยืมมาจากฝรั่ง [English Literature] ในอ้งกฤษมีการต่อสู้ผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน ต่อสู้เพื่อกอบกู้เอกราชคืน จึงมีการระดมกำลังที่แตกซ่านไม่เป็นปึกแผ่นโดยใช้สโลแกนที่เข้าใจ เข้าถึง จึงพลังของประชาชนผู้จงรักภักดีลุกขึ้นมาต่อสู้เอาชนะศัตรูได้ แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงนำด้วยพระองค์เอง นั่นคือ "One for all" พระองค์ทรงบุกป่าฝ่าดงสู่ถิ่นธุรกันดาร ไม่ว่า เหนือ ใต้ ตก ออก อีสานเหนือ อีสานใต้ เหนือตอนบน เหนือตอนกลาง จนถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยา พระองค์ทรงนำด้วยพระองค์เอง พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ทรงเป็นทั้งกำลังสำคัญ ทั้งทรงเป็นกำลังสำรองในการต่อสู้กับความยากจนของพสกนิกรของพระองค์ แม้จะทรงท้อ แต่ทรงไม่ถอยกว่า ๗๐ ปีที่ทรงทำมา คนไทยไม่น้อยได้รับรู้ เข้าใจ เข้าถึงตามที่ทรงมุ่งหวัง แต่มีจำนวนไม่น้อยยังลังเล ไม่เข้าใจ ไม่เข้าถึง จึงไม่ได้นำแนวทางที่พระองค์ทรงวางไว้มาพัฒนาตนเอง
แค่โครงการเดียว เช่น "แนวคิดทฤษฎีของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ท่านโคฟี่ อันนัน ในนามองค์การสหประชาชาติ "UNDP Human Development Lifetime Achievement Award" to His Majesty King Bhumibol Adulyadej in Rcognition of Lifetime Achievement in Human Development May 2006. "Sufficiency Economy: A New Philosophy in the Global World" นั่นคือทางรอดของมวลมนุษยชาติ ไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้น แล้วที่เหลืออีกมากกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ "ถ้ารักพ่อ ต้องทำตามที่พ่อสอน" "ไม่ทำตามที่ทรงสอน อย่ามาอ้อนว่าเป็นลูก" พระองค์ทรงเป็นครูของแผ่นดิน "ไม่ทำตามที่ทรงสั่งสอน อย่ามาอ้อนว่าเป็นลูกศิษย์"
ถ้าใครมีโอกาส มีเวลาในวันหยุด หรือจะไปเที่ยวไหน ก็ลองมองดูที่ทรงมีโครงการมากมาย เช่น โครงการ "แหลมผักเบี้ย" โครงการ "ช่างหัวมัน" จังหวัดเพชรบุรีไม่่ำไกลจากรุงเทพมหานคร ใกล้ทะเลเป็นต้น หรือเข้าไปสู่เว็บไซต์ของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งดูแลโดยดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นต้น มีองค์ความรู้พร้อมที่จะเป็นหลักคิด กระบวนการคิด วิธีปฏิบัติมากมาย

๒.วิธีดำเนินการ
ขอให้คนไทยทุกคนร่วมแรง ร่วมใจช่วยกันทำ ไม่ใช่ให้ใครทำ เรา คนไทยทุกคน ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา เราต้องผนึกรวมพลังกัน "เรารักในหลวง ห่วงลูกหลานไทย ต้องรวมใจไทยให้เป็นหนึี่งถวายพระองค์ท่าน" นั้นหมายถึง แล้วอานิสงส์จะตกมาถึงเราท่านโดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ "All for two-in-One, Two-in-One will be benefit to all' ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ คือ Two -in-One, All for ... คือพวกเราหลายพสกนิกร ต้องตั้งปณิธานที่จะน้อมนำ "ศาสตร์ของพระราชา" ที่ทรงฝากไว้กว่า ๔,๐๐๐ โครงการมาสานงานพ่อ ก่องานใหม่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมากมายต่อไป เพราะศาสตร์ของพระองค์ท่านได้ฝากไว้ให้ลูกหลานไทย จะมีชาวต่างประเทศมากมายหลั่งไหลมาเยี่ยม เรียนรู้ พวกเราต้องสู้เพื่อบริการต่อท่านเหล่านั้น ในฐานะลูกหลานพระองค์ท่าน กว่า ๗๐ ปีอย่าให้ความเหน็ดเหนื่อยของพระองค์ท่านสาบสูญไปเปล่า
๓.ผลที่คาดว่าคนทั้งโลกจะได้รับ
ถ้าคนไทยใฝ่เรียนรู้ตามที่ทรงแนะนำทำให้ดูดลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ความกันดารในอาหาร คือความยากจน จะหมดไปจากความหิวโหยของมวลมนุษยชาติ ความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินก็จะมีพร้อม พวกเราจะก้าวล่วงความโศกและปริเทวะ จะหมดจากความทุกข์และโทมนัส พวกเราจะเข้าใจ เข้าถึงความจริงที่จับต้องได้และพัฒนาตามที่ทรงตั้งเป้าประสงส์ไว้ คือเป็นไทย ไม่เป็นทาส ต่อกระบวนการระบบที่นำสู่ความหายนะของระบบที่เบียดเบียนตนเอง และสิ่งแวดล้อมทั้งทางกาย วาจา และใจ ที่เรียกว่าตกต่ำสู่แนวทางที่เป็นอกุศลกรรมบถ เป็นชีวิตที่ลงนรกตั้งแต่ยังไม่ตาย เป็นทาสต่อตัณหา มานะ ทิฏฐิ หรือ เป็นทาสของความโลภ ความโกรธ และความหลังเหมือที่ได้ทรงนิพนธ์ไว้ในพระมหาชนกร่วมสมัยอย่างแน่นอน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการ ผู้บริหารมูลนิธิศูนย์บูรณาการมนุษย์ IHDC
มล.ชาญโชติ ชมพูนุท รายการ "เปลี่ยนเป็นเปลี่ยน"
ดร.แสน ชฎารัมย์ ทีมงานพลังบุญกรุ๊ป [Tours & Travels]
รายการ"เปลี่ยนเป็นเปลี่ยน" รายการ"พลังบุญสารพันปัญหาธรรมะ"
รายการ "ถกปรัปวาท" บริษัท ซี.แอล.ซี เซอร์วิส จำกัด
มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ [IHDC] และผู้ชม ผู้ฟังในทุกมีเดีย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปลี่ยน เป็น เปลี่ยนความเห็น (0)